Alfa-1-antitrypsin v séru
Alfa-1-antitrypsin (S; hmot. konc. [g/l] Imunonefelometrie)


Synonyma: A1AT v séru Zkratka: S_A1AT
Lokální kód: 104 Kód NČLP: 00054
Kód VZP rutina: 91149 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Imunonefelometrie
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, gel +/-, aktivátor srážení
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků. Odezva: Odpoledne v den zpracování.
Dostupnost statim: Jen po předchozí domluvě Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky k preanalytické fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku:

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C: 7 Den
Stabilita při -20°C: 12 Týden
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 2 4 g/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace:

 

Abstrakt

alfa-1-antitrypsin je bílkovina akutní fáze s antiproteinázovým účinkem. Patří k proteinům akutní fáze. Má 75 geneticky podmíněných variant s různou schopností inhibovat proteinázy (kolagenázy, elastázu, trypsin, chymotrypsin, plazmin).

 

 

Chemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytu

Alfa-1-antitrypsin je glykoprotein s molekulovou hmotností 51 kDa. Izoelektrický bod má 4,0. Alfa‑1‑antitrypsin je geneticky velice heterogenní (75 geneticky podmíněných variant – ovšem ne všechny jsou klinicky významné).

Při elektroforéze se alfa-1-antitrypsin pohybuje v oblasti alfa-1. Je to nejvýznamnější bílkovina ovlivňující intenzitu této zóny. Jednotlivé genetické varianty se mohou lišit nejen intenzitou zóny (což je vyvoláno schopností receptoru na membráně hepatocytu rozeznat fyziologické varianty PiM, ale méně citlivě reagovat na ostatní varianty), ale i pohyblivostí (změna pohyblivosti je dána odlišnostmi v primární struktuře a tím i různým povrchovým nábojem).

 

Role v metabolismu

Při rozpadu buňky se do extracelulární tekutiny uvolňují proteázy (plazmin, kolagenázy, elastázy, trombin) a s těmi alfa-1-antitrypsin vytváří komplexy. Vznikem těchto komplexů alfa-1-antitrypsin proteázy inaktivuje. Dalšími proteinázami,které mohou být inaktivovány jsou trypsin, chymotrypsin. Díky malé molekulové hmotnosti alfa-1-antitrypsin může přecházet kapilárami do tkáňové tekutiny, kde proteázy naváže a pak je transportuje do retikuloendoteliálního systému. Zde jsou rychle odbourávány.

Různé genetické varianty alfa-1-antitrypsin mají různou schopnost inhibovat výše zmiňované proteázy. PiMM má nejvyšší aktivitu. Varianta ZZ má pouze 15 % aktivity v séru, SS 60 %, MZ 57,5 %, MS 80 %.

 

Fyziologická variabilita

Asi 70 % populace má relativně sníženou koncentraci alfa-1-antitrypsinu. Asi 0,2 % bělochů má antiproteázovou aktivitu < 40 % (jde o fenotypy SS, SZ). Fenotyp ZZ má v severní Evropě prevalenci 1/1500, v USA 1/3000. U Asiatů je varianta Z velmi vzácná. 95 % populace má fenotyp MM.

Dále hladinu alfa-1-antitrypsinu ovlivňuje (zvyšuje) věk, pohlaví, těhotenství, menopauza. Přítomnost citrátu a EDTA alfa-1-antitrypsin snižuje.

 

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci 

Zvýšené hodnoty koncentrace alfa-1-antitrypsinu v séru:

akutní zánětlivé choroby – vzestup již za 12 – 24 hodin, maximum 4. – 5. den

chronické záněty – zvýšení není tak výrazné jako u orosomukoidu

akutní hepatitida – korelace se závažností stavu pacienta

chronická hepatitida – pokud nebyla snížená proteosyntéza

alkoholická cirhóza – na rozdíl od orosomukoidu se zvýší

u adenokarcinomů a tumorů skvamózních buněk může být alfa-1-antitrypsin > 5 g/l

nekrózy

osoby trvale pobývající v znečištěném prostředí

Alfa-1-antitrypsin je reaktant akutní fáze, proto jeho zvýšení může zamaskovat přítomnost genetické varianty se sníženou antiproteinázovou aktivitou.

 

Snížené hodnoty koncentrace alfa-1-antitrypsinu v séru:

u některých geneticky podmíněných variant

 

Přímé následky abnormálních koncentrací

Pacienti s nízkou aktivitou alfa-1-antitrypsinu (PiZZ) mohou být v prvních týdnech života ohroženi zánětem jater, z kterého se může vyvinout juvenilní cirhóza. U dalších genetických variant může docházet k opakovaným zánětům dýchacích cest, u těžších případů se může projevit chronická plicní obstrukční choroba.

 

Použití pro klinické účely

Stanovení alfa-1-antitrypsinu je vhodné při neonatální žloutence s těžším případně delším průběhem, u hepatitid v dětství, u respiračních poruch novorozenců, u opakovaných respiračních onemocnění v dětském věku, u dospělých s hepatitidou a cirhózou jater, u osob trvale se pohybujících v znečištěném prostředí, při náhodně zjištěné změně pohyblivosti nebo intenzity alfa-1 oblasti v elektroforetickém rozdělení bílkovin.

 

 

Zdroj (syntéza, příjem)

Alfa-1-antitrypsin je produkován hepatocyty. Denně se syntetizuje 34 mg/kg hmotnosti člověka.

 

Distribuce v organismu, obsah ve tkáních

Alfa-1-antitrypsin se vyskytuje v hepatocytu, makrofázích a monocytech.

 

Způsob vylučování nebo metabolismus

Odbourávání alfa-1-antitrypsinu probíhá v játrech.

 

Biologický poločas

6 – 7 dní

 

Literatura

http://www.enclabmed.cz/