Alkalická fosfatáza v séru
ALP (S; konc. katal. akt. [µkat/l] Spektrofotometrie)


Synonyma: ALP v séru Zkratka: S_ALP.
Lokální kód: 47 Kód NČLP: 00542
Kód VZP rutina: 81421 Kód VZP statim: 81147

Princip stanovení: Spektrofotometrie - kinetika (P-nitrofenylfosfát)
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, gel +/-, aktivátor srážení
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport

Pokyny k odběru vzorku:

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 2 Den
Stabilita při 4-8°C: 1 Týden
Stabilita při -20°C: 8 Týden
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 5D 0,58 3,84 µkat/l L
6D 1R 0,58 7,69 µkat/l L
1R 6R 0,58 4,48 µkat/l L
6R 12R 0,58 5 µkat/l L
F 12R 17R 0,58 3,11 µkat/l L
M 12R 17R 0,67 6,51 µkat/l L
F 17R 99R+ 0,58 1,74 µkat/l L
M 17R 99R+ 0,67 2,15 µkat/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace:

 

OSN-SAbstraktOSN-E

ALP (alkalická fosfatáza) je membránově vázaný enzym, který katalyzuje hydrolytické štěpení monoesterů kyseliny fosforečné při alkalickém pH. Existuje několik izoenzymů a izoforem, za fyziologických podmínek se v séru nachází převážně jaterní a kostní izoforma. Aktivita ALP v séru vzrůstá hlavně u hepatobiliárních onemocnění (zvláště při cholestáze a metastázách do jater) a při onemocněních kostí.

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Celková aktivita ALP v séru individuálně kolísá dle aktivity osteoblastů (kostní izoenzym). Děti mají vyšší hodnoty než dospělí, zvýšení v pubertě odpovídá růstu kostí. V dospělosti mají muži slabě vyšší hodnoty než ženy. Během menopauzy aktivita ALP u žen roste, hodnoty mohou být vyšší než u mužů. U osob nad 65 let souvisí vyšší aktivita ALP s častějším výskytem osteoporózy a zejména Pagetovy choroby. Obecně je aktivita enzymů o 10 ‑ 15 % nižší vleže (dlouhodobě ležící pacient).

Celková aktivita ALP roste během těhotenství (o 12 ‑ 50 %), zvýšení odpovídá placentárnímu izoenzymu, ve 3. trimestru tvoří asi třetinu celkové aktivity. Větší zvýšení je ukazatelem poškození placenty.

Aktivita ALP roste 2 ‑ 4 hodiny po tučném jídle, zvláště u lidí s krevní skupinou 0 nebo B Lewis pozitivní.

Byly pozorovány sezónní variace vlivem UV záření, v zimních měsících jsou hodnoty ALP slabě vyšší než v létě. Aktivita ALP vykazuje cirkadiánní variace s vysokými hodnotami mezi 6. ‑ 15. hodinou. Byla také popsána rasová závislost, dospívající jedinci černé populace mají aktivitu ALP vyšší.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

 

Zvýšené hodnoty aktivity ALP v séru

 

1) onemocnění jater a žlučových cest (zvýšení jaterní izoformy, případně střevního izoenzymu)

·         extra a intrahepatální cholestáza (a1 frakce = rychlá jaterní nebo biliární frakce, není u zdravých jedinců, její přítomnost je dána navozením syntézy cholestázou) - zvýšení až 5krát; při obstrukcích se ALP zvyšuje až za 24 hodin po kolice, při obstrukci nádorem bývá větší zvýšení než u obstrukce kamenem; současné zvýšení aminotransferáz je jen malé

·         cholangitida

·         cirhóza - zvýšena je biliární izoforma i střevní izoenzym (za normálních podmínek se odbourává v játrech)

·         metastázy do jater, hepatom - ke zvýšení ALP dochází většinou mnohem dříve než k hyperbilirubinemii (často zvýšené i AST a GGT); v některých případech je produkován placenta‑like izoenzym

·         akutní alkoholová toxická hepatitida (3 ‑ 5krát)

·         virová hepatitida - při běžném průběhu je zvýšení jen malé, vyšší hodnoty nacházíme u cholestatické formy

·         idiopatická hyperfosfatázemie - u dětí bez známek jakéhokoli onemocnění, zvýšení až 20krát (hlavně rychlá jaterní frakce a kostní izoenzym); přechodný stav

 

2) onemocnění kostí

·         rachitida ‑ vzestup aktivity kostní izoformy už 6 týdnů před klinickými příznaky, při účinné terapii vitaminem D rychlá normalizace

·         osteomalacie - zvýšení aktivity je časnou známkou onemocnění (u osteoporózy nalézáme většinou normální hodnoty)

·         primární nádory kostí (osteosarkom)

·         sekundární nádory kostí (hlavně osteoplastické, např. metastázy karcinomu prostaty)

·         ostitis deformans (Pagetova choroba) - zvýšení narůstá s progresí onemocnění

·         primární a sekundární hyperparatyreóza

·         primární osteoporóza, hojení zlomenin, osteolytické metastázy, mnohočetný myelom - pouze lehké zvýšení aktivity nebo normální hodnoty

 

3) ostatní

·         hypervitaminóza D

·         zhoubné novotvary (GIT, plic) - produkují atypickou ALP, která se svými vlastnostmi podobá placentárnímu izoenzymu

 

Snížené hodnoty aktivity ALP v séru

·         nedostatek vitaminu B12 (snížená aktivita kostního izoenzymu)

·         aktivní hypofosfatázemie (autosomálně recesívně dědičné onemocnění se zvýšeným vylučováním fosfoetanolaminu močí)

·         hypotyreóza

·         skorbut

·         nemoci z ozáření

·         těžké anemie

·         léčba imunosupresivy

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Analyzovat v den odběru, případně skladovat v lednici. Při skladování pomalu roste aktivita ALP (během 4 hodin při 4 °C o 5 ‑ 10 %, po rozmrazení zmrzlého vzorku může v některých případech dojít k nárůstu hodnot až o 30 %).

EDTA a oxaláty výrazně snižují hodnoty.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Za fyziologických podmínek je celková aktivita ALP v séru tvořena převážně jaterní a kostní izoformou. Charakteristický je růst aktivity při hepatobiliárním onemocnění, zvláště při cholestáze a nádorových metastázách do jater. Může být dobrým ukazatelem progrese nádorového onemocnění. Kromě poškození jater indikuje poruchy růstu a přítomnost některých kostních nádorů (stoupá kostní izoenzym). Je markerem novotvorby kosti, aktivita se zvyšuje při zvýšeném kostním obratu. Řadí se mezi tumormarkery.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

http://www.enclabmed.cz/