Ca v moči (odpad za 24 hodin)
Ca (dU; látkový tok [mmol/d] Výpočtová metoda)


Synonyma: Odpad vápníku v moči za 24 hodin Zkratka: fU_Ca..
Lokální kód: 156 Kód NČLP: 01218
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy
Odebírané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport

Pokyny k odběru vzorku: Stanovuje se ve sbírané moči. Moč za 24 hodin sbírejte do plastových sběrných lahví bez konzervačních přísad. Sběr je vhodné provádět do nádobky obsahující 20-30 ml HCl o koncentraci 6 mol/l, aby nedošlo k precipitaci vápenatých solí. Pokud do laboratoře nedodáte celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u dětí na 1 ml) a odlijte vzorek. Na žádanku vyznačte přesně dobu sběru a objem moče. Moč po dobu sběru uchovávejte při pokojové teplotě. Vhodné je současné stanovení kreatininu. Výsledek je vypočten ze stanovené koncentrace močového vápníku, objemu a doby sběru moči.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 2 Den
Stabilita při 4-8°C: 4 Den
Stabilita při -20°C: 3 Týden
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Stanovení se provádí z moči okyselené na pH=2 přidáním 6mol/l HCl, tj. k 5 ml promíchané moče za 24 hodin se přidá 50 µl koncentrované HCl.?????


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 14D 0,5 2,5 mmol/d L
1M 14D 15R 0,5 4 mmol/d L
15R 99R+ 0,6 5,5 mmol/d L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace:

Abstrakt

V plazmě je kolem 38 molárních % celkového kalcia vázáno na proteiny. Zbývající část může být profiltrována v glomerulech. Je tvořena volným, ionizovaným kalciem, kterého je asi polovina celkové molární koncentrace (53 %), dalších 10 molárních % celkového kalcia tvoří komplexy s citrátem a hydrogenuhličitanem. Většina profiltrovaného kalciového kationtu se zpětně vstřebává majoritním pasivním transportem v proximálním tubulu (50 – 55 5) a Henleho kličce (20 – 30 %), podobně jako u magnezia se jedná o transcelulární transport a paracelulární transport přes paracellin-1. V distálním tubulu se vstřebává 12 – 25 % profiltrovaného kalcia. Řízený transport kalcia se odehrává na úrovni ascendentního raménka Henleho kličky, distálního tubulu a sběrného kanálku. V těchto částech nefronu se uplatňuje parathyrin (PTH, zvyšuje reabsorpci kalcia a snižuje reabsorpci fosfátů systémem závislým na adenylátcykláze) a vitamin D (rovněž zvyšuje reabsorpci kalcia). Jen zdánlivě paradoxně se při primární hyperparathyreóze s nadbytkem PTH objevuje výrazná hyperkalciurie – důvodem je zvýšená nálož kalcia pocházejícího z rezorbovaného skeletu a tedy i zvýšené profiltrované množství kalcia a dosažení stropu aktivních tubulárních trasportních procesů. Vysoká eliminace fosfátů je v této situaci naopak projevem působení PTH (v moči se zvyšuje současně cAMP). Výsledkem všech uvedených procesů se skutečnost, že se kalcia zpětně vstřebává kolem 95 % z profiltrovaného množství.

 

Použití pro klinické účely

Vyšetření poruch kalcium-fosfátového metabolismu, monitorace terapie.

- Osteopatie a osteoporóza.

Urolitiáza.

-  Posouzení metabolizmu vápníku při symptomech hypo/hyperkalcémie a normální koncentraci Ca v séru/plazmě.

 

Ztráty kalcia močí málo korelují s jeho bilancí a vylučování vápníku je silně závislé na dietě, věku, pohlaví pacienta. Pro hodnocení hyperkalciurie je vhodné použít poměr Ca/kreatinin v moči.

Hyperkalciurie = zvýšený odpad Ca močí / 24h nad horní referenční mez pro dané pohlaví a věk a současně zvýšený poměr Ca/kreatinin nad 0,6 mmol. Pro posouzení hypokalciurie neexistují přesné rozhodovací meze. Za suspektní lze považovat kalciurii pod 2,0 mmol/den za předpokladu diety s obsahem kalcia.

 

Literatura

Racek, J. et al: Klinická biochemie, druhé, přepracované vydání. Galén, Praha, 2006

ISBN 80-7262-324-9.

A.Jabor et al.: Vnitřní prostředí, Galén, 2008

Encyklopedie laboratorní diagnostiky pro klinickou praxi http://www.enclabmed.cz