CA 15-3 v séru
CA 15-3 (S; arb. látková konc. [kU/l] CMIA)


Synonyma: Nádorový antigen 15–3 Zkratka: S_C153
Lokální kód: 110 Kód NČLP: 01241
Kód VZP rutina: 81235 Kód VZP statim:

Princip stanovení: CMIA - Chemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, gel +/-, aktivátor srážení
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí, středa, pátek Odezva: Odpoledne v den zpracování.
Dostupnost statim: Není statimové vyšetření! Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Zmrazené vzorky musejí být po rozpuštění důkladně promíchány a znovu důkladně promíchány před použitím.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C: 7 Den
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum. Lze mrazit. Zabraňte opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorků. Výrobce neudává stabilitu při 18-26°C a -20°C.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <28 kU/l L


Doplňující klinické informace:
Vyšetření není určeno ke screeningu nádorových onemocnění.

Autorské poznámky:
Vzorky od pacientů, kterým byly z diagnostických nebo terapeutických důvodů aplikovány preparáty obsahující myší monoklonalní protilátky, mohou obsahovat lidské anti-myší protilátky (HAMA - Human Anti-Mouse Antibodies). Vzorky obsahující HAMA mohou při testování metodami, které využívají myší monoklonální protilátky, poskytovat anomální hodnoty. Heterofilní protilátky v lidském séru mohou reagovat s imunoglobuliny obsaženými v reagenciích, čímž způsobují interferenci v imunoanalýzách in vitro. Vzorky od pacientů, kteří jsou běžně vystaveni kontaktu se zvířaty nebo s produkty ze zvířecího séra, mohou být k teto interferenci náchylné a mohou u nich být naměřeny anomální hodnoty (zdroj: příbalový leták výrobce).

Další informace:

Abstrakt

CA 15–3 je marker diferenciačního typu definovaný na podkladě monoklonálních protilátek. Je to glykoprotein, který je produkován především karcinomy mammy, ev. dalšími adenokarcinomy. Jeho stanovení komerčními soupravami je možné od r. 1985. Patří k základním markerům pro sledování vývoje onemocnění pacientek s karcinomem prsu. Jeho metodická ”robustnost” umožňuje sledovat a matematicky hodnotit dynamiku změn jeho koncentrací pro odhad vývoje onemocnění. Zvýšení koncentrace tohoto markeru v procesu metastazování často předchází průkazu rozsevu diagnostikovaného zobrazovacími metodami. Jeho hladina obvykle koreluje se hmotou nádoru. Je zvýšen i v séru některých benigních onemocnění.

 

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

Koncentrace CA 15–3 je zvýšena především z důvodu exprese tohoto antigenu u benigních onemocnění prsu, z důvodu poškození jater a ledvin, u zánětů plic, u revmatického onemocnění, rovněž fyziologicky v těhotenství. Hlavním zdrojem zvýšení CA 15–3 je však maligní proces v mléčné žláze.

 

Role v metabolismu

Dosud není jeho úloha vyjasněna. Fyziologická role CA 15–3 pravděpodobně souvisí s ochranou epiteliálních struktur (lubrikace). V patologických podmínkách (ve tkáni karcinomu prsu) se pravděpodobně účastní vazby na adhezivní molekuly typu ICAM-1 (intercelulární adhezivní molekula-1).Tato vazba může být zodpovědná za usnadnění metastazování nádoru nebo za potlačení protinádorové odpovědi aktivovaných lymfocytů.

 

Použití pro klinické účely

 

Maligní onemocnění

  • Screening: nemá význam.
  • Stanovení diagnózy: určitý přínos pouze u nádorů s neznámým primárním nádorem.
  • Odhad závažnosti onemocnění: koncentrace CA 15–3 korelují se stadiem onemocnění, dynamika změn po terapii koreluje s terapeutickým efektem.
  • Monitorování průběhu onemocnění: CA 15–3 patří k základním markerům pro monitorování pacientek s karcinomem prsu. Senzitivita CA 15–3 u neléčených nemocných dosahuje při 90 % specificitě hodnot pouze 20 –40 %, u metastazujících nádorů až 80 %. Relaps onemocnění bývá charakterizován senzitivitou CA 15–3 dosahující 60–90 %. Jeho ”lead time” umožňuje předpovědět návrat onemocnění s předstihem několika měsíců. V poslední době je studován jeho význam při hodnocení efektu terapie.

 

Benigní onemocnění, jiné příčiny falešné pozitivity CA 15–3 v séru

  • Benigní onemocnění prsu, benigní onemocnění trávicího ústrojí, jaterní cirhóza, akutní a chronická hepatitida, chronická renální insuficience, chronická bronchitida, pneumonie.

 

Zdroj (syntéza, příjem)

MUC1 protein je exprimovaný na apikálním povrchu epiteliálních buněk různých orgánů plodu, především plic a jater. V dospělosti je syntetizován v epiteliálních buňkách vývodů mléčné žlázy, slinných žláz a bronchů.

 

Distribuce v organismu, obsah ve tkáních

Zdrojem tohoto antigenu jsou obecně adenokarcinomy. V buňkách karcinomů prsu, plic, kolorekta a gynekologických nádorů se molekula vyskytuje obvykle difusně v cytoplasmě, je méně glykosylovaná, epitopy s uvedenou sekvencí aminokyselin jsou odkryty pro reakci s protilátkou.

 

Způsob vylučování nebo metabolismus

Játra, ledviny.

 

Biologický poločas

Asi 7 dní.

 

Kontrolní (řídící) mechanismy

Dosud byla pouze naznačena možná role steroidních hormonů na modulaci MUC1-exprese.

 

Literatura

Taylor-Papadimitriou, J., Burchell, J., Miles, D.W., Dalziel, M.: MUC 1 and cancer. Biochim.Biophys.Acta, 8, 1999, 301-313.

Seregni, E., Botti, C., Bajetta, E., Ferrari, L., Martinetti, A., Nerini-Molteni, S., Bombardieri, E.: Hormonal Regulation of MUC1 expression. Int.J.Biol.Markers, 14,1999, 29-35.

Kaušitz, J.: Rádioimunoanalýza v onkológii. LF UK Plzeň, 1995.

Bast, R.C. et ASCO Tumor Marker Expert Panel: Clinical practice quidelines for the use of tumor marker in breast and colorectal cancer. J.Clin. Oncol. 1996, 14, 2843-2877.

Fateh-Moghadem, A., Stieber,P.: Sensible use of tumor markers. J. Hartmann Verlag GMBH, 1993.

Masopust, J.: Klinická biochemie. Požadování a hodnocení biochemických vyšetření. Karolinum, Praha, 1998.

Encyklopedie laboratorní diagnostiky pro klinickou praxi http://www.enclabmed.cz