CA 19-9 v séru
CA 19-9 (S; arb. látková konc. [kU/l] CMIA)


Synonyma: Nádorový antigen 19–9 Zkratka: S_C199
Lokální kód: 166 Kód NČLP: 01249
Kód VZP rutina: 81235 Kód VZP statim:

Princip stanovení: CMIA - Chemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, gel +/-, aktivátor srážení
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí, středa, pátek Odezva: Odpoledne v den zpracování.
Dostupnost statim: Není statimové vyšetření! Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Zmrazené vzorky musejí být po rozpuštění důkladně promíchány.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem. Zabraňte hemolýze.
Determinanty reagující s protilátkami jsou běžně vylučovány ve slinách a v dalších tělních tekutinách. Kontaminace vzorků nebo jednorázového materiálu pro systém ARCHITECT i System slinami nebo aerosoly (např. při kýchnutí) může způsobit falešně zvýšené hodnoty CA 19-9 (zdroj: příbalový leták výrobce).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C: 7 Den
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum. Lze mrazit. Zabraňte opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorků. Výrobce neudává stabilitu při 18-26°C a -20°C.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <37 kU/l


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
Vzorky od pacientů, kterým byly z diagnostických nebo terapeutických důvodů aplikovány preparáty obsahující myší monoklonalní protilátky, mohou obsahovat lidské anti-myší protilátky (HAMA - Human Anti-Mouse Antibodies). Vzorky obsahující HAMA mohou při testování metodami, které využívají myší monoklonální protilátky, poskytovat anomální hodnoty. Heterofilní protilátky v lidském séru mohou reagovat s imunoglobuliny obsaženými v reagenciích, čímž způsobují interferenci v imunoanalýzách in vitro. Vzorky od pacientů, kteří jsou běžně vystaveni kontaktu se zvířaty nebo s produkty ze zvířecího séra, mohou být k teto interferenci náchylné a mohou u nich být naměřeny anomální hodnoty (zdroj: příbalový leták výrobce).

Další informace:

Abstrakt

CA 19-9 patří k tumor-asociovaným antigenům definovaným na podkladě monoklonálních protilátek. Specifická protilátka odpovídá modifikované determinantě krevních skupin typu Lewis. Zvýšená hladina CA 19–9 v séru se vyskytuje především u nemocných s karcinomem pankreatu, dalších nádorů zažívacího traktu, jater a mucinózních nádorů ovaria. Jeho koncentrace dosahují až více než 100 násobku hodnot cut–off. Využívá se především pro monitorování těchto nemocných. Stanovuje se často v kombinaci s CEA.

Chemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytu

Molekula CA 19–9  odpovídá sialylovanému pentasacharidu lakto-N-fukopentaózy II, tj. haptenu  determinanty lidské Lewis (a+) krevní skupiny. Vyskytuje se jako glykolipid ve tkáni nebo mucin v séru, molekulová hmotnost asi 36 kDa (lipid), event. výrazně vyšší (mucin). Sacharidový podíl obsahuje fukózu a sialovou kyselinu.

 

Role v metabolismu

Úloha CA 19–9  je dosud neznámá. Vzhledem k asociaci mezi nespecifickým zvýšením některých adhezních molekul a CA 19–9 v séru není vyloučena jeho možná vazba jako ligand např. na E–selektin. Předpokládá se i event. společný původ CA 19–9 a E–selektinu na biliárních buňkách (Fabris et al. 1995). In vitro byla rovněž prokázána vazba CA 19–9-epitopu na cytokeratin 8. Přítomnost takto vázaného cytokeratinu koreluje se zvýšenou invazivitou in vitro i in vivo (Fujita et al. 1999).

 Fyziologická variabilita

CA 19–9 se nevyskytuje  u asi 5 % osob charakteristických krevní skupinou Lewis (a-) ev. Lewis (b-).

 

Patofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

Benigní onemocnění jsou zdrojem koncentrací zvýšených většinou do hodnoty až 100 kU/l. Při maligních onemocněních dosahuje  koncentrace CA 19–9 v séru  mnohonásobku hodnoty diskriminační hranice (až 106 kU/l).

 

Použití pro klinické účely

 

Maligní onemocnění

  • Screening: není vhodný.
  • Stanovení diagnózy: přes vysokou senzitivitu především pro nádory slinivky není možno užít tento marker pro časnou primární diagnostiku tohoto onemocnění.
  • Odhad závažnosti onemocnění: obvykle nekoreluje výrazně koncentrace CA 19–9 s nádorovou hmotou. Výrazně zvýšené hladiny s často exponenciálním nárůstem (nad 10 000 kU/l) jsou však průkazem vzdálených metastáz.
  • Sledování průběhu onemocnění:  monitorování CA 19–9  se užívá především pro karcinom pankreatu. Jeho senzitivita je vysoká (až 70–90 %), pro dodržení dostatečné specificity je však třeba výrazně zvýšit hladinu cut–off (až na 100 kU/l). Vysokou senzitivitu dosahuje tento marker i podle závažnosti onemocnění u karcinomů kolorekta (18-58 %), u cholangiocelulárních karcinomů (22–49 %), u nádorů žlučových cest (55–79 %) a žaludku (25–60 %). Koncentrace CA 19–9 korelují dobře s hodnocením efektu terapie.

 

Benigní onemocnění, jiné příčiny falešné pozitivity v séru

  • I mírná cholestáza může způsobit výrazné zvýšení CA 19–9 koncentrace v séru. Z dalších onemocnění jsou zvýšené hladiny nalézány u benigních a zánětlivých onemocněních žaludku, střeva, pankreatu a jater. V benigních pankreatických cystách se pohybují hladiny CA 19–9 obvykle do 100 kU/l, výjimečně až do 2000 ku/l.

 

Zdroj (syntéza, příjem)

Patří k onkofetálním antigenům, vyvíjející se plod jej syntetizuje v epiteliálních strukturách pankreatu, žlučových cest, v žaludku.  Produkce CA 19–9  ve stopových množstvích je možno pozorovat i v dospělosti, především ve žlázových strukturách pankreatu, žlučníku, bronchů a některých gynekologických nádorů. Kolem 5 % populace tento antigen vůbec netvoří, osoby se skupinou Lewis (a-) a Lewis (b-) nemají pro jeho syntézu nutný enzym fukozyltransferázu.

 

Distribuce v organismu, obsah ve tkáních

Imunohistochemické vyšetření prokázalo přítomnost tohoto antigenu především v maligních onemocněních středně a dobře diferencovaných karcinomů pankreatu, kde je lokalizovaný apikálně na epiteliích vystýlajících žlázové vývody, i v hlenu uvnitř žlázových vývodů. Dále je produkován dalšími nádory GIT, z gynekologických nádorů především u mucinózních ovariálních tumorů.

 

Způsob vylučování nebo metabolismus

Eliminace žlučí.

 

Biologický poločas

Jeho poločas v cirkulaci je asi 5 dní.

 

Literatura

Fabris, C., Faletti, E., Pirisi, M., Soardo, G., Toniuto, P., Vituli, D., Bertolotti, N., Gonano, F., Bartoli, E.: Non-specific increase of serum carbohydrate antigen CA 19-9 in patients with liver disease associated with increased circulating levels of adhesion molecules. Clin. Chim. Acta, 243, 1995, 25-33.

Fujita, J., Dobashi, N., Ohtsuji, Y., Ueda, Z., Bandoh, S., Yamadori, I., Takahara, J.: Detection of large molecular weight cytokeratin 8 as a carrier protein of CA 19-9 in non-small-cell-lung cancer. Br.J.Cancer, 81, 1999,  769-773.

Kaušitz, J.: Rádioimunoanalýza v onkológii. LF UK Plzeň, 1995.

Encyklopedie laboratorní diagnostiky pro klinickou praxi http://www.enclabmed.cz