Ca ionizované v krvi (výpočet)
Ca ionizované (Krev; látková konc. [mmol/l] Výpočtová metoda)


Synonyma: Vápník ionizovaný - výpočet Zkratka: B_CaIV
Lokální kód: 29 Kód NČLP: 01261
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast, separační gel, heparin lithný
Odebírané množství: 1 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 30 minut od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 15 minut od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Odebranou krev dokonale promíchat, dobře uzavřít.
Pokyny k transportu: Odebranou krev doručte bezprostředně po odběru do laboratoře (nejlépe na ledě).

Pokyny k odběru vzorku: Anaerobní odběr bez vzduchových bublin.
Nejvhodnější vzorkem je ARTERIÁLNÍ krev (možno ze zavedeného arteriálního katetru), následně je možné odběr provést z arterializované KAPILÁRNÍ krve (bříška prstů či ušní lalůček) a jako nejméně vhodný je odběr venózní krve, který musí být zajištěn striktně pouze z centrálního žilního katetru či portu. Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (kapilára, Monovette: oranžový uzávěr, stříkačka s protisráž. úpravou).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 15 Minuta
Stabilita při 4-8°C: 1 Hodina
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1M 14D 1,4 1,5 mmol/l L
1M 14D 99R+ 0,9 1,3 mmol/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
Výpočet podle vzorce: CaI 2+ (mmol/l)= (60*S_Ca) - 0,00832* (S_PROT/S_PROT+60).

Další informace:

AbstraktOSN-E

Vápník je v organismu přítomen jako dvojmocný iont a to buď volný nebo komplexně vázaný. Spolu s fosforem tvoří anorganický podíl kostí, dentinu a zubní skloviny. Nejdůležitější je jeho ionizovaná frakce. Regulován je parathormonem (paratyrinem), kalcitoninem a vitaminem D. Vápenatý iont je důležitý v převodu nervového vzruchu, jako kofaktor některých enzymatických reakcí a při koagulaci krve. Změny hladiny vápníku v krvi mohou být způsobeny onemocněním příštítných tělísek, onemocněním kostí, defektním vstřebáváním vápníku ze střeva nebo poruchou ledvin.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Kalcium patří mezi hlavní tělesné kationty. Hlavní fyziologický význam spočívá v

  • neuromuskulárním přenosu (hladkého, kosterního a srdečního svalu),
  • sekreci hormonů a působení hormonů (působí jako druhý posel),
  • procesu koagulace,
  • schopnosti vytvořit aktivní kostní zásobu s možností uvolnit vápník podle potřeb organismu,
  • modulování enzymových reakcí (aktivace proteinkináz a fosforyláz),
  • procesu aktivace komplementu,
  • dalších biologických procesech.

  

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Z potravy se absorbuje jen část přijatého kalcia a střevní absorpce je společně s renální eliminací součástí regulace homeostázy vápenatého kationtu v organismu. Maximum vstřebávání probíhá v duodenu. Absorpci ovlivňuje 1,25-dihydroxyvitamin D3 (společně s magneziem a fosfáty). Zvýšení absorpce je při současném požití laktózy a stravy s proteiny, naopak fosfáty a fytáty vstřebávání tlumí. Pokud je ve střevním lumen nepoměr mezi vápenatými kationty a oxalátovými anionty, dochází k snadnějšímu vstřebání toho iontu, který je v relativním nadbytku. Při nedostatku vápenatých kationtů tak vzniká hyperoxalurie, při nižším obsahu oxalátů v lumen se lépe vstřebává vápenatý kation. Jinak se vytvoří nerozpustný kalciumoxalát, který je vyloučen per vias naturales. Tento mechanismus se využívá při léčbě hyperoxalurie.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Kolem 99 % vápníku v těle je obsaženo v kostech a zubech. V plazmě se vyskytuje ve třech formách - volný vápenatý iont (50%), vázaný na protein, hlavně albumin (45%), v komplexu s organickými sloučeninami, převážně citrátem (5%).

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

V plazmě je kolem 38 molárních % celkového kalcia vázáno na proteiny.  Zbývající část může být profiltrována v glomerulech. Je tvořena volným, ionizovaným kalciem, kterého je asi polovina celkové molární koncentrace (53 %), dalších 10 molárních % celkového kalcia tvoří komplexy s citrátem a hydrogenuhličitanem. Většina profiltrovaného kalciového kationtu se zpětně vstřebává majoritním pasivním transportem v proximálním tubulu (50 – 55 5) a Henleho kličce (20 – 30 %), podobně jako u magnezia se jedná o transcelulární transport a paracelulární transport přes paracellin-1. V distálním tubulu se vstřebává 12 – 25 % profiltrovaného kalcia. Řízený transport kalcia se odehrává na úrovni ascendentního raménka Henleho kličky, distálního tubulu a sběrného kanálku. V těchto částech nefronu se uplatňuje parathyrin (PTH, zvyšuje reabsorpci kalcia a snižuje reabsorpci fosfátů systémem závislým na adenylátcykláze) a vitamin D (rovněž zvyšuje reabsorpci kalcia). Jen zdánlivě paradoxně se při primární hyperparathyreóze s nadbytkem PTH objevuje výrazná hyperkalciurie – důvodem je zvýšená nálož kalcia pocházejícího z rezorbovaného skeletu a tedy i zvýšené profiltrované množství kalcia a dosažení stropu aktivních tubulárních trasportních procesů. Vysoká eliminace fosfátů je v této situaci naopak projevem působení PTH (v moči se zvyšuje současně cAMP). Výsledkem všech uvedených procesů se skutečnost, že se kalcia zpětně vstřebává kolem 95 % z profiltrovaného množství.

 

V plazmě se vyskytuje vápenatý kation ve vazbě na proteiny, v komplexech a ve volné, ionizované formě. Protože pouze ionizované kalcium je fyziologicky účinné, jsou snahy koncentraci celkového kalcia převést na ionizovanou formu výpočtem, není-li k dispozici přímé měření aktivity Ca2+.

 

Frakce kalcia v krevní plazmě

 

Celkový

(2,40 mmol/l)

Ultrafiltrabilní (1,50 mmol/l)

Volný, „ionizovaný“ (1,25 mmol/l)

Aktivní

0,45 mmol/l

Elektrostaticky vázaný

0,80 mmol/l

Komplexy (fosfáty, citrát, CaHCO3-)

0,25 mmol/l

Vázaný na proteiny (0,90 mmol/l)

Albumin a globuliny

0,90 mmol/l

Zdroj: Siggaard-Andersen et al.: Scand. J. Clin. Lab. Invest, 43, 1983, Suppl. 165, s. 11 – 16.

 

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

Regulace vápníku v séru je řízena 3 hormony. Parathyrinem, hormonem příštitných tělísek, který se uvolňuje při poklesu koncentrace kalcia v séru. Způsobuje zvýšenou resorbci Ca2+ z primární moče a uvolňování z kostí. 1-alfa-25-dihydroxycholecalciferol je biologicky aktivní forma vitaminu D. Zvyšuje resorpci ve střevech a uvolňování Ca2+ z kostí. Kalcitonin je peptický hormon produkovaný štítnou žlázou. Brzdí uvolňování z kostí a zvyšuje vylučování Ca2+ močí. Je uvolňován vyšší koncentrací Ca2+.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Jabor A. a kolektiv: Vnitřní prostředí. Grada, Praha, 2008.

Encyklopedie laboratorní diagnostiky pro klinickou praxi http://www.enclabmed.cz