Clearance kreatininu
Clear. kreatininu (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] Výpočtová metoda)


Synonyma: Výpočet GF kreatininu Zkratka: C_KREA_
Lokální kód: 252 Kód NČLP: 01449
Kód VZP rutina: 81513 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočet GF kreatininu s korekcí na povrch těla
Odebíraný materiál: Moč
Odběr do: Plast bez úpravy
Odebírané množství: 5 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Jen po předchozí domluvě Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Přesný objem a doba sběru moče.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport

Pokyny k odběru vzorku: Ke stanovení výpočtem je nutná:
- koncentrace kreatininu ve sbírané moči za 24 hodin
- přesný objem moče
- doba sběru
- látková koncentrace kreatininu v séru
- hmotnost pacienta
- výška pacienta
Před vyšetřením je nevhodná dieta s vyšším obsahem masných bílkovin nebo vetší fyzická zátěž. Moč sbírejte do sběrných nádob bez konzervačních přísad. Pokud do laboratoře nedodáte celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u dětí s přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Moč skladujte při teplotě +4 až +8°C.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 2D 0,083 0,125 ml/s L
2D 1T 0,283 0,333 ml/s L
1T 2T 0,583 0,75 ml/s L
2T 6M 0,583 1,52 ml/s L
6M 1R 1,05 1,52 ml/s L
1R 10R 1 2,2 ml/s L
10R 20R 1,5 2,3 ml/s L
20R 40R 1,3 2,5 ml/s L
40R 50R 1,25 2,2 ml/s L
50R 60R 1,15 2 ml/s L
60R 99R+ 1,1 1,9 ml/s L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
Hodnocení clearance provádíme pomocí počítačového programu, který je součástí LIS. Provádíme též clearance na dvě nebo tři frakce (č. metod 259, 264, 269, 274, 279, 284).

Další informace:

AbstraktOSN-E

Výpočet clearance kreatininu s korekcí na tělesný povrch, z hodnot kreatininu měřených metodou Jaffé.

Funkční vyšetření ledvin umožňuje posoudit, zda je funkce ledvin fyziologická či snížená, a určit stupeň tohoto snížení. K základním metodám patří vyšetření glomerulární filtrace (GF), kdy stupeň snížení GF slouží jako klasifikační marker stupně závažnosti poškození ledvin. Glomerulární filtrace je (spolu s tubulární resorpcí a sekrecí) jedním ze základních mechanismů sloužících k udržení homeostázy vnitřního prostředí.

Faktory rozhodující o filtraci v glomerulárních kapilárách jsou:

  • rozsah kapilárního řečiště (velikost filtrační plochy),
  • permeabilita kapilár a gradienty hydrostatických a onkotických tlaků přes kapilární stěnu.

V současné době měříme GF pomocí clearance endogenního nebo exogenního markeru filtrace. Všechny metody pro clearance jsou dosti složité, hlavním limitujícím faktorem je správný sběr moče. Proto je v klinické praxi GF nejčastěji odhadována ze sérové koncentrace kreatininu, popřípadě sérové koncentrace cystatinu C.

 

OSN-SPotřebné vstupní údajeOSN-E

Objem moče (ml)

Výška (m)

Váha (kg)

Doba sběru moče (s)

Látková koncentrace kreatininu v séru (mmol/l)

Látková koncentrace kreatininu v moči (mmol/l)

 

Definice a klasifikace chronického onemocnění ledvin

DEFINICE

Chronické onemocnění ledvin (CKD) je definováno jako funkční nebo strukturální abnormalita ledvin, která trvá déle než 3 měsíce a má dopad na zdraví nositele. Kritéria pro CKD (jakékoliv z následujících přítomné déle než 3 měsíce):

  • přítomnost poškození ledvin nebo
  • pokles funkce ledvin (pod 1,0 ml.s-1.1,73 m-2)

 

Ukazatele poškození ledvin jsou:

  • Albuminurie: ≥30 mg/24 hodin nebo poměr albumin/kreatinin ≥3,0 mg/mmol (fyziologická albuminurie je < 1,0 mg/mmol kreatininu)
  • Nález v močovém sedimentu (např. erytrocytární válce, leukocytární válce, granulované válce)
  • Nález ukazující na renální tubulární poruchy = elektrolytové a jiné poruchy vnitřního prostředí způsobené tubulárními poruchami (např. renální tubulární acidóza, renální tubulární proteinurie)
  • Histologický nález při biopsii
  • Nález zjištěný zobrazovacími metodami (např. polycystické ledviny, hydronefróza způsobená obstrukcí)
  • Anamnéza transplantace ledvin

 

OSN-SZpůsob výpočtuOSN-E

 

Renální clearance endogenního kreatininu (včetně korigované hodnoty)

U zdravého dospělého člověka clearance kreatininu (Ckr)pouze lehce přesahuje GF (o 10 až 20 %) v důsledku nevelké tubulární sekrece kreatininu v proximálním tubulu. U jedinců s chronickým renálním onemocněním (CKD 4 až 5) se tubulární sekrece kreatininu relativně zvyšuje (vzhledem k velmi snížené glomerulární filtraci) a v konečných stádiích chronického selhání ledvin může Ckr přesahovat GF o 100 i více procent. Renální clearance kreatininu se určuje na podkladě měření močového vylučování kreatininu (U_kreatinin * V) ve sledovaném období a sérové koncentrace kreatininu S_kreatinin. Výpočet se provádí dle vzorce:

 

Clearance kreatininu (Ckr) = (U_kreatinin * V) / S_kreatinin

 

Kde je: U_kreatinin ....... koncentrace kreatininu v moči v µmol/l

             V....................... objem moči vytvořený za sledovanou časovou jednotku v ml/s

             S_kreatinin …... koncentrace kreatininu v krevním séru v µmol/l

 

Vzorec pro výpočet povrchu těla:

 

Povrch těla=0,007184* (Pt_váha)^0,425*(Pt_výška)^0,725

 

Kde je: Pt_váha ........ v kg

            Pt_výška …... v cm

 

Hodnota Ckr poskytuje lepší představu o GF než odhad na základě S_kreatinin, protože tato veličina není ovlivněna extrarenálními faktory působícími na hodnotu S_kreatinin. Jde o extrarenální vylučování kreatininu především střevem u jedinců v pokročilejším stadiu CKD (chronic kidney disease), změny distribučního prostoru kreatininu (zvláště u jedinců s velkými otoky), a zejména rozdíly v objemu svalové hmoty, event. i příjmu masa. Produkce kreatininu závisí též na funkci jater. V játrech je tvořen kreatin, který je uvolňován do cirkulace, vychytáván ve svalech, kde je neenzymaticky přeměněn na kreatinin. Hodnoty Ckr se přepočítávají tělesný povrch (z výšky a váhy).

Jak je zřejmé ze vzorce pro výpočet Ckr, je pro stanovení této veličiny nutný přesný sběr moči. Tato okolnost je v denní praxi často velkým problémem a chyby v neúplném sběru moči znemožňují posoudit správně Ckr. To je jedním z hlavních důvodů, proč řada kliniků raději volí odhad GF na podkladě hodnocení S_kreatinin nebo užije výpočtové metody.

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

Interference s Jaffé pozitivním chromogenem (zejména v séru). Nedodržení diety, nedodržení zákazu fyzické aktivity, hyperkatabolismus, nesprávný sběr moče.

 

OSN-SReferenční mezeOSN-E

Závislé na věku a pohlaví.

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údajeOSN-E

Základní ukazatel glomerulární filtrace, poměrně pozdní reakce na pokles filtrace v nemoci.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Fastbom, J., Wills, P., Cornelius, C., Viitanen, M., Winblad, B.: Levels of serum creatinine and estimated creatinineclearance over the age of 75: a study of an elderly Swedish population. Arch. Gerontol. Geriatr., 23, 1996, s. 179 - 188.

Zima T., Racek J., Tesař V., Viklický O., Teplan V., Schück O., Janda J., Friedecký B., Kubíček Z., Kratochvíla J., Rajdl D., Šálek T., Kalousová M., Granátová J.: Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin (odhad glomerulární filtrace a vyšetřování proteinurie)

http://www.cskb.cz/res/file/doporuceni/2014/2014_Dop_nefrol.pdf