Elektroforéza lipidů v séru - interpretace
Elektroforéza lipidů (S; TYPE [-] Elfo-agaróza: Interpretace)


Synonyma: Elektroforéza lipidů Zkratka: S_ELP.
Lokální kód: 473 Kód NČLP: 01660
Kód VZP rutina: 81537 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Elektroforéza-agaróza
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Jednou týdně - při dostatečném počtu vzorků. Odezva: Odpoledne v den zpracování.
Dostupnost statim: Jen po předchozí domluvě Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport

Pokyny k odběru vzorku:

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C: 3 Den
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum. Ihned po odběru dát do ledničky. Nelze mrazit.


Referenční rozmezí:


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
Výsledek je interpretován a vydán formou textu.

Další informace:

Abstrakt

Analýza je provedena elektroforezou na agarózových gelech o pH 7.5. Separované lipoproteiny jsou obarveny roztokem Sudanové černi. Přebytek barvičky je odstraněn alkoholovým roztokem. Vyhodnocení je buď vizuální nebo denzitometrické (relativní kvantifikace jednotlivých zón).

 

Lipoproteiny jsou cirkulující komplexy sestávající z lipidů a proteinů. Jejich klasifikace je založena na vlastnostech, jež umožňují stanovení

následujícími separačními technikami :

• utracentrifugace (využívá rozdílných hustot),

• zónová elektroforéza (el. náboj),

• molekulární filtrace polyakrylamidovou elektroforézou (velikost molekuly).

 

Klasifikace hyperlipemie je založena na hodnocení zónové elektroforézy

Na agarózových gelech se lipoproteiny dělí na následující frakce :

Chylomikrony : velké molekuly s vysokým obsahem triglyceridů, přítomny v plazmě jako malé částice – způsobují opalescenci séra a zůstávají v

místě aplikace.

Beta-lipoproteiny (LDL-Low Density Lipoproteins) migrují v pozici beta-2 globulinů.

Pre-beta lipoproteiny (VLDL-Very Low Density Lipoproteins) : mají vyšší mol. hmotnost, nižší denzitu a jsou rychlejší než LDL – migrují v pozici

beta-1 globulinů.

Rychlé pre-beta lipoproteiny (pokud jsou přítomny) jsou tvořeny Lp(a), které jsou velikostí a složením podobné LDL. Pokud jsou přítomny v

dostatečně vysoké koncentraci, migrují mezi VLDL a HDL.

Alfa lipoproteiny – HDL (High Density Lipoproteins) : nejrychlejší frakce. Migrují v pozici alfa-2 globulinů.

 

Elektroforéza lipoproteinů je běžnou technikou rutinně používanou klinickými laboratořemi ke stanovení abnormalit lipoproteinů a rizikových faktorů ICHS v séru.

Rozlišení lipoproteinů dle jejich elektroforetické pohyblivosti je základem Fredricksonovy klasifikace, dle níž lze léčit poruchy metabolizmu lipoproteidů dietou a medikamentózně.

 

Hodnocení

Denzitometrické skenování nabarvených polí elektroforegramů (procentuálních hodnot) relativních koncentrací každé frakce.

Rozsahy normálních hodnot (průměr ± 2 SD) hlavních elektroforetických zón, byly stanoveny pro 200 zdravých mužů a žen metodou HYDRAGEL 7

LIPO + Lp(a) nebo HYDRAGEL LIPO + Lp(a) 15/30 :

Beta lipoproteiny (LDL) : 38.6 - 69.4 %

Pre-beta lipoproteiny (VLDL) : 4.4 - 23.1 %

Alfa lipoproteiny (HDL) : 22.3 - 53.3 %

Rychlé pre-beta lipoproteiny Lp(a) lze vidět i na lipidogramech zdravých osob.

 

Pořadí migrace

 

Interpretace

Vizuální hodnocení srovnáním vyšetřovaného vzorku s normální kontrolou. Denzitometrie – relativní procenta jednotlivých lipoproteinových frakcí.

Kvalitativní (přítomnost abnormálních frakcí nebo nepřítomnost normálních frakcí) i semikvantitatívní (relativní zvýšení či snížení frakcí) abnormality

vyžadují další analýzu. Další pomocí při interpretaci lipidogramů je Fredricksonova klasifikace.

 

Literatura

příbalový leták výrobce .