Elektroforéza proteinů v séru - interpretace
(S; TYPE [-] Elektroforéza-agaróza)


Synonyma: Elektroforéza proteinů Zkratka: S_ELFO
Lokální kód: 74 Kód NČLP: 01662
Kód VZP rutina: 81397 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Elektroforéza-agaróza
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Jednou měsíčně - při dostatečném počtu vzorků Odezva: Po dohodě
Dostupnost statim: Jen po předchozí domluvě Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:
Mez stanovitelnosti: dolní: horní:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport

Pokyny k odběru vzorku: Nelze vyšetřovat hemolyzované vzorky a vzorky plazmy.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 8 Hodina
Stabilita při 4-8°C: 1 Týden
Stabilita při -20°C: 12 Týden
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum.
Dlouhodobější skladování při 2-8°C a -20°C způsobuje anodický posun lipoproteinů.
Zmražené vzorky po rozpuštění zanechávají na startu stopu z denaturovaných proteinů a lipoproteinů.


Referenční rozmezí:


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:
Stanovuje se v rámci elektroforézy sérových proteinů. Posouzení frakcí se děje běžně okulometricky, denzitometrické vyhodnocení je prováděno při doplňující IF, případně na požádání. Elektroforéza bílkovín séra je určena ke screeningu monoklonálních gamapatiií a k denzitometrickému stanovení kvantity paraproteinu. Výsledek je interpretován a vydán formou textu. Viz. zbývající frakce elektroforézy proteinů (albumin, alfa-1-globulin, beta-1-globulin, beta-2-globulin, gama-globulin).

Další informace:


Abstrakt

Elektroforéza bílkovin je běžnou technikou rutinně používanou klinickými laboratořemi ke screeningu abnormalit bílkovin séra a některých dalších biologických tekutin. Agaróza slouží jako univerzální a efektivní podpůrné medium. V diagnostických aplikacích se v ní sérum dělí na pět hlavních frakcí dle jejich náboje při daném pH : albumin, a1 a a2-globuliny, ß-globuliny a g-globuliny. Každá zóna obsahuje jeden a více sérových proteinů.

Elektroforéza (ELFO) je založena na pohybu nabitých částic v elektrickém poli. Stanovované látky musí mít charakter iontů nebo amfolytů. Bílkoviny patří mezi amfolyty, které mohou nabývat kladného i záporného náboje v závislosti na pH pufru, při kterém elektroforéza probíhá. Je-li směs nabitých částic vystavena působení elektrického pole, začnou se molekuly látek pohybovat. Pohyblivost bílkovin je ovlivněna těmito faktory:

  • charakterem dělené látky (velikost náboje, tvar a velikost molekul, relativní molekulová hmotnost);
  • vlastnostmi prostředí, ve kterém dělení probíhá (hodnota pH, iontová síla, napětí, proud).

Pozitivně nabité molekuly proteinů se lépe adsorbují než negativně nabité molekuly, a proto při elektroforéze proteinů jsou využívány negativní náboje. Izoelektrický bod většiny sérových bílkovin je v oblasti slabě kyselé při pH 5–6. Proto v prostředí alkalického pufru, nejčastěji pH 8,6, budou u sérových bílkovin převažovat záporné náboje a jejich pohyb bude s různou rychlostí směřovat k anodě. Albumin vykazuje nejvyšší negativní náboj a tím i nejrychlejší pohyblivost k anodě.

Elektroforéza může probíhat na různých nosičích. Historicky nejstarším byl chromatografický papír. V klinicko-biochemické praxi se nejčastěji setkáváme s elektroforézou na acetátcelulózových foliích nebo na agarózovém gelu. Při elektroforéze, která využívá jako nosič papír nebo acetátcelulózu, putují molekuly bílkovin roztokem pufru, který je vně nosiče. Molekuly se tedy dělí především podle svého náboje. Podobně se budou dělit bílkoviny i v málo koncentrovaném agarózovém gelu.

Pomocí elektroforézy se bílkoviny krevního séra rozdělí obvykle na 5–6 frakcí – albuminovou, α1, α2, β, γ frakce se někdy rozliší na β1 a β2. S výjimkou albuminů jsou další frakce tvořeny vždy skupinou bílkovin, které mají přibližně stejnou elektroforetickou pohyblivost.

 

Hodnocení

 

 

Literatura

Příbalový leták výrobce.

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Elektrofor%C3%A9za_b%C3%ADlkovin_v_s%C3%A9ru