sFlt-1 v séru
Solubilní receptor tyrozinkinázového typu 1 (S; hmot. konc. [ng/l] ECLIA)


Synonyma: Solubilní receptor tyrozinkinázového typu 1 Zkratka: S_sFlt-1
Lokální kód: 805 Kód NČLP: 02888
Kód VZP rutina: 81741 Kód VZP statim:

Princip stanovení: ECLIA - Elektrochemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Odpoledne v den zpracování.
Dostupnost statim: Statimové vyšetření Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Zmrazené vzorky musejí být po rozpuštění důkladně promíchány a znovu důkladně promíchány před použitím.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku:

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C: 2 Den
Stabilita při -20°C: 6
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum. Lze mrazit. Zabraňte opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorků. Výrobce neudává stabilitu při 18-26°C.


Referenční rozmezí:


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace:

Abstrakt

Imunostanovení pro in vitro kvantitativní měření rozpustné tyrozinkinázy-1 podobné fms (sFlt-1) v lidském séru. Stanovení sFlt-1 se používá v kombinaci se stanovením Elecsys PlGF k měření poměru sFlt-1/PlGF. Poměr sFlt-1/PlGF slouží jako pomůcka při diagnóze preeklampsie ve spojení s jinými diagnostickými a klinickými informacemi. Poměr sFlt-1/PlGF dále slouží jako pomůcka při krátkodobé předpovědi preeklampsie (vyloučení a zahrnutí) u těhotných žen s podezřením na preeklampsii ve spojení s jinými diagnostickými a klinickými informacemi. 

 

Preeklampsie (PE) je vážná komplikace těhotenství vyznačující se hypertenzí a proteinurií po 20. týdnu gravidity. Preeklampsie se vyskytuje u 3-5 % těhotenství a způsobuje značnou těhotenskou a fetální nebo

neonatální mortalitu a morbiditu. Klinické projevy se mohou lišit od mírných až po závažné formy; preeklampsie je stále jednou z hlavních příčin novorozenecké a mateřské morbidity a mortality.

Preeklampsie se pravděpodobně objevuje kvůli uvolnění angiogenních faktorů z placenty, které vyvolávají endoteliální dysfunkci. Sérové hladiny PIGF (placentární růstový faktor) a sFlt-1 (rozpustná tyrozinkináza‑1

podobná fms, rovněž známá jako VEGF receptor-1) jsou u žen s preeklampsií změněné. Hladiny PIGF a sFlt-1 v oběhu mohou navíc rozlišit normální těhotenství od preeklampsie, a to i předtím, než se objeví

klinické symptomy. V normálním těhotenství narůstá pro-angiogenní faktor PIGF během prvních 2 trimestrů a klesá, když se těhotenství blíží ke konci. Hladiny anti-angiogenního faktoru sFlt-1 naopak zůstávají stabilní během počáteční a prostřední fáze těhotenství a narůstají rovnoměrně až do porodu. U žen s preeklampsií bylo zjištěno, že mají hladiny sFlt-1 vyšší a hladiny PIGF nižší než v normálním těhotenství.

 

Poměr sFlt-1 k PlGF se ukázal být lepším ukazatelem preeklampsie než jednotlivé výsledky zvlášť. Poměr sFlt-1/PlGF se zdá být spolehlivým nástrojem pro rozlišení mezi různými typy hypertenzních poruch

souvisejících s těhotenstvím. sFlt-1/PlGF má dále potenciální význam jako prognostický parametr v PE a může být užitečný při předpovědi preeklampsie a souvisejících nepříznivých výsledků, stratifikaci rizika

a léčbě.

Zdá se, že hladina anti-angiogenního faktoru sFlt-1 koreluje se subklinickou srdeční dysfunkcí a je zvýšená u žen s těhotenskou kardiomyopatií. Odstranění sFlt-1 mohou využít ženy s velmi předčasnou PE: v pilotní studii snížila aferéza se sloupci s dextran sulfátovou celulózou (DSC) hladiny sFlt-1 v oběhu a umožnila delší těhotenství bez nepříznivých výsledků matky/plodu.

Celkově tedy koncentrace PlGF a sFlt-1 naměřené imunostanovením v mateřské krvi zlepšují u preeklampsie diagnostické možnosti, které zahrnují klinické symptomy, proteinurii a Dopplerovu velocimetrii děložních arterií.

 

Očekávané hodnoty

Následující výsledky byly získány v prospektivní multicentrické studii: Diagnosis of Preeclampsia by means of the Elecsys sFlt‑1 assay and the Elecsys PlGF assay (studie Roche č. CIM RD000556/X06P006).

K definici referenčního rozmezí pro normální těhotenství poskytlo vzorky 877 normotenzních těhotných žen z 9 míst v Evropě (Německo, Španělsko, Rakousko, Česká republika, Švýcarsko) při 1685 návštěvách. Všechny ženy měly jednočetné těhotenství s normálním výsledkem těhotenství (tj. žádná PE/HELLP, žádná nitroděložní růstová retardace). Pro každý vzorek byly paralelně měřeny hladiny sFlt‑1 a PlGF a byl vypočítán poměr sFlt‑1/PlGF.

Týdny těhotenství: definované jako dokončené týdny těhotenství, začínající zahájením posledního menstruačního cyklu.

Byly získány následující výsledky:

 

 

Percentil stanovení Elecsys sFlt-1 (pg/ml)

Týden těhotenství

 

10+0-

14+6

15+0-

19+6

20+0-

23+6

24+0-

28+6

29+0-

33+6

34+0-

36+6

37+0-

porod

5. percentil

652

708

572

618

773

992

1533

50. percentil

1328

1355

1299

1355

1742

2552

3485

95. percentil

2501

2807

2997

3205

5165

7363

9184

N (návštěvy)

246

157

217

346

319

224

176

 

 

Literatura

Příbalový leták výrobce.