TSH v séru
TSH (S; arb. látková konc. [mU/l] CMIA)


Synonyma: Thyreotropin Zkratka: S_TSH.
Lokální kód: 58 Kód NČLP: 03048
Kód VZP rutina: 93195 Kód VZP statim:

Princip stanovení: CMIA - Chemiluminiscence s využitím mikročástic
CMIA -
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí, středa, pátek Odezva: Odpoledne v den zpracování.
Dostupnost statim: Jen po předchozí domluvě Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Separaci séra nebo plazmy provést do 4 hodin po odběru. Zmrazené vzorky musejí být po rozpuštění důkladně promíchány a znovu důkladně promíchány před použitím.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku: Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem. Vzhledem k diurnálnímu rytmu odebírejte pokud možno vždy ráno, nalačno.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 1 Den
Stabilita při 4-8°C: 6 Den
Stabilita při -20°C: 24 Týden
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum. Zabraňte opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorků.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,49 4,67 mU/l L


Doplňující klinické informace:
Údaj o farmakoterapii amiodaronem, beta blokátory a substituční léčbě tyreopatií.

Autorské poznámky:
Vzorky obsahující HAMA mohou při testování metodami, které využívají myší monoklonální protilátky, poskytovat anomální hodnoty. Heterofilní protilátky v lidském séru mohou reagovat s imunoglobuliny obsaženými v reagenciích, čímž způsobují interferenci v imunoanalýzách in vitro. Vzorky od pacientů, kteří jsou běžně vystaveni kontaktu se zvířaty nebo s produkty ze zvířecího séra, mohou být k teto interferenci náchylné a mohou u nich být naměřeny anomální hodnoty (zdroj: příbalový leták výrobce.Další informace:

AbstraktOSN-E

Thyreotropin (TSH) je vedle hypotalamického thyreoliberinu (TRH) hlavním faktorem v regulaci biosyntézy hormonů štítné žlázy. Je produkován v adenohypofýze, řídí činnost štítné žlázy. Je to glykoproteinový hormon o molekulové hmotnosti 28-30 kDa, který je produkován thyreotropními buňkami (bazofilními buňkami) v předním laloku hypofýzy. Hormony štítné žlázy působí na buňky navázáním na jejich jaderný receptor přes extranukleární vazebné proteiny, ovlivňují i mitochondriální funkce navázání přímo na mitochondriální vazebná místa, což je pravděpodobnou příčinou specifických funkcí těchto hormonů v každé tkání. TSH ovlivňují metabolismus skoro všech buněk, zejména vazbou na trijodtyroninové nukleární receptory při tvorbě genové transkripce a syntézy mRNA a cytoplazmatických proteinů. TSH jsou nezbytné pro normální vývoj a růst organismu. Kritické období jejich nepostradatelnosti pro normální vývoj a růst CNS trvá do 8 měsíce života, event. až do 3 let.

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

Thyreotropin patři do skupiny glykoproteinových hormonů (prolaktin, FSH, LH, hCG), které mají společnou α podjednotku a liší se v β podjednotce. α podjednotka je kódována na společným genem na chromozómu 6 a skládá se ze 4 exonů a 3 intronů. β podjednotka je kódována genem na 1. chromozómu a skládá se z 3 exonů a 2 intronů. Vlastní protein je tedy tvořen α řetězcem o 92 aminokyselinách a β řetězcem o 112 aminokyselinách. Tento β řetězec je v 38% homologní s β řetězcem molekuly hCG. Karbohydráty tvoří 15-20% molekulové váhy TSH a zahrnují 3 oligosacharidové řetězce (2 vázané na α podjednotku a 1 na β podjednotku). Jeho uvolňování do krevního oběhu je řízeno hypotalamem prostřednictvím TRH a somatostatinu.

 

TSH se váže na svůj specifický TSH receptor, což je receptor ze skupiny G protein aktivujících receptorů . Skládá se ze 2 částí :

a) Extracelulární domény: váže TSH a protilátky proti TSH, 40 % shoda s receptory pro FSH a LH, 398 aminokyselin

b) Transmembránové domény: 7 transmembránových domén, 70 % shoda s FSH a LH receptory, 346 aminokyselin, aktivace G proteinu na třetí kličce.

Funkce TSH:

1.   stimuluje různé funkce thyreocytů: vychytávání a organifikaci jódu, tvorbu TG a tvorbu a sekrece hormonů štítné žlázy přes aktivaci fosfolipázy C- diacylglycerol regulační kaskády, která generuje intracelulárně myoinositol-1,4,5-trifosfát (1,4,5 PIP3) a diacylglycerol je důležitý pro iodizaci a syntézu hormonů           

2.    podporuje růst thyreocytů – hypertrofii a hyperplazii přes aktivaci cAMP regulační kaskády

3.    inhibuje apopotózu thyreocytů

4.    extrathyroidální funkce: přes své receptory ovlivňuje lymfocyty, adipocyty, adrenální a testikulární buňky

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Funkce TSH :

5.   stimuluje různé funkce thyreocytů: vychytávání a organifikaci jódu, tvorbu TG a tvorbu a sekrece hormonů štítné žlázy.

6.   podporuje růst thyreocytů – hypertrofii a hyperplazii

7.   inhibuje apopotózu thyreocytů

8.   extrathyroidální funkce: přes své receptory ovlivňuje lymfocyty, adipocyty, adrenální a testikulární buňky

 

Preanalytická fáze

Doporučuje se odběr ráno a nalačno, vzhledem k diurnálnímu rytmu. Jako vzorek lze použít plazmu (antikoagulans heparin) nebo sérum, ale výrobci některých souprav doporučují analyzovat pouze sérum. Použití EDTA v plazmě může vést k falešně vyšším výsledkům. Žádné rozdíly ve výsledcích se neprojevily mezi vzorky při použití nebo bez použití separačního gelu. Pro novorozenecký screening se odebírá krev 48 – 72 h po narození.

Silná hemolýza a lipémie při analýze ruší, ale mírná hemolýza nebo lipémie při většině metod nevadí. Významnou interferenci způsobují heterofilní a lidské protilátky vůči myším protilátkám (HAMA).

 

Protože imunologická aktivita TSH vykazuje antigenní specifitu, nelze použít analytické soupravy pro lidské TSH k měření koncentrací TSH v krvi zvířat.      

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Přední lalok hypofýzy - adenohypofýza po stimulaci thyreoliberinem (TRH).

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

TSH lze nalézt v organismu v krevním oběhu v hypofýze a tkáni štítné žlázy. Hladiny jsou velmi nízké. Donedávna se nedaly rozlišit hladiny TSH u euthyreoidních a hyperthyreoidních osob. Teprve testy druhé a třetí generace umožňují stanovit i velmi nízké hladiny TSH a stanovení koncentrace TSH se používá jako primární test funkce štítné žlázy. V komplikovanějších klinických případech je možno použít tzv. TRH-TSH testu vedle stanovení hladin fT4 nebo T3 k upřesnění diagnózy. TRH se podá injekčně a sledují se koncentrace TSH. Odezva se u zdravých osob dostavuje za několik minut a má charakteristický průběh. Obecně u primární hypotyreózy jsou hladiny TSH zvýšené (větší než 20 mU/l) u primární hypertyreózy naopak velmi nízké (menší než 0,3 mU/l). U euthyroidních osob jsou hladiny TSH ustálené (TSH se vyplavuje pulzně v diurnálním rytmu, nejvyšší hladiny lze nalézt v krvi v noci) podle typu použité metody se uvádějí např. v rozmezí 0,37 - 4,7 mU/l.

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

TSH je metabolizován periferními tkáněmi a vylučován játry a ledvinami.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

Okolo 54 minut u zdravých osob, delší u hyperthyreoidismu a renální insuficience.

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

Thyreoliberin produkovaný hypotalamem (TRH) stimuluje syntézu a sekreci TSH z předního laloku hypofýzy. Hladiny volných hormonů štítné žlázy fT4 a fT3 potlačují produkci TSH, ale rovněž TRH klasickým mechanismem zpětné vazby. Současné údaje podporují domněnku, že na regulaci TSH se podílejí rovněž somatostatin a dopamin. Hypotalamus má jak inhibiční, tak stimulační vliv na produkci TSH. Chyba na kterékoliv úrovni regulace má za následek nedostatečnou produkci (hypotyreóza) nebo nadprodukci (hypertyreóza) hormonů štítné žlázy.

Primární porucha      - na úrovni štítné žlázy

Sekundární porucha - na úrovni hypofýzy

Terciární porucha     - na úrovni hypothalamu

 

Interference

Koncentrace TSH v séru je snížena: acylpyrin, anopyrin, dopamin, hemodialýza, ILGF-I, glukokortikoidy, hladovění, kouření, levedopa, pyridoxin, těhotenství, Thyreotom, aj.

Koncentrace TSH v séru je zvýšena: ALP, amiodaron, cvičení, EDTA, elektrošoky, heterofilní protilátky, jód, lidské protilátky vůči myším protilátkám, lithium, menopauza, menstruace, methimazol, monojódtyrosin, odvykání kouření, peritoneální dialýza, propylthiouracil, stres, valproát, aj.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1st. English Edition, TH-Books, Germany 1998

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

Koncentrace TSH bývají uváděny v mezinárodních jednotkách mU/l. Současně platný mezinárodní standard je 2nd IRP hTSH 80/558 (37 mU/ampule).

 

Funkční citlivost nám udává generaci TSH metodik

Generace Funkční citlivost

 I.                     1 - 2 mIU/l

 II.                    0,1 -0,2 mIU/l

 III.                    0,01 - 0,02 mIU/l

 IV.                   0,001 -0,002 mIU/l

 

Funkční senzitivita: nejnižší koncentrace měřená s CV% nižším než 20 %.

TSH má za předpokladu intaktní hypotalamo-hypofyzární osy Log vztah s volnou T4, což znamená, že jen malá změna FT4 se projeví 10x větší změnou TSH (obr.č.8)