Protrombinový test ratio v plazmě
PT poměr (P; rel. čas [1] Výpočtová metoda)


Synonyma: PT-poměr času pacienta k času normální plazmy Zkratka: xxx_TQ..
Lokální kód: 661 Kód NČLP: 03656
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: V případě vitální indikace je odezva 1 hodina.

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků:
Pokyny k transportu:

Pokyny k odběru vzorku: Odběr je nutno provádět s nejkratším možným zatažením paže (do 1 min) a použít jehlu větší světlosti (0,7-1 mm). Zkumavka nesmí být odebírána jako první. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek je odebraná krev v nesprávném poměru s kapalným antikoagulanciem (3,2% citrát sodný) a laboratoř nemůže výsledky zaručit. V případě podstatných odchylek HCT, se doporučuje změnit množství antikoagulancia v závislosti na HCT.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Stabilita se týká získané plazmy. Při heparinové léčbě je stabilita plazmy pouze 2 hodiny. Stabilita primárního vzorku i plazmy je 6 hodin při teplotě +15-+25°C. Plazma nesmí být skladována v lednici. Teplota nesmí klesnout pod 15 °C, při ochlazení se aktivuje faktor VII a dochází ke zkrácení času PT.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 4T 0,8 1,5 1 L
4T 6M 0,8 1,4 1 L
6M 99R+ 0,8 1,2 1 L


Doplňující klinické informace:
Monitorování zevního systému hemokoagulace. U chylózní a ikterické plazmy může být výsledek zkreslený, proto doporučujeme nový odběr. Pro hodnocení výsledků PT u pacientů, kteří nejsou na antikoagulační léčbě, se používá ratio. To udává poměr PT plazmy pacienta k PT plazmy normálu.

Autorské poznámky:
Provádíme automaticky při stanovení PT pacienta (č.m. 399) a PT normální plazmy (č.m. 400).

Další informace:

Abstrakt

Tromboplastinový test (protrombinový test, Quickův test) patří mezi skupinové koagulační testy. Monitoruje zevní koagulační systém (tj. faktory VII, X, II, ale i faktor V a fibrinogen). Po přidání tkáňového tromboplastinu a Ca2+ k testované plazmě měříme čas, který je potřebný k vytvoření koagula.

Výsledky se vyjadřují v sekundách (11 - 16 s), jako poměr R časů testované plazmy a plazmy normálu (0,8 - 1,2), jako početní zlomek normální hodnoty (0,8 - 1,2). Nejčastěji jako INR (mezinárodní normalizovaný poměr). INR = R^ISI, kde ISI je mezinárodní index citlivosti. Normální hodnoty jsou 0,8 - 1,2. INR slouží k vyjadřování výsledků PT u pacientů léčených antagonisty vitamínu K – kumariny (léčebné rozmezí je 2,0 - 4,0). Prodloužení časů je při nedostatku faktorů zevní koagulační cesty, u léčby antagonisty vitamínu K, u DIC, v přítomnosti inhibitorů, u jaterních onemocnění.

Protrombin (Faktor II) je glykoprotein o molekulové hmotnosti 72 kDa. Gen pro jeho syntézu je uložen na 11. chromozomu. Aktivace probíhá štěpením a aktivní forma se označuje jako FIIa, častěji názvem trombin.

Faktor II se fyziologicky váže prostřednictvím Ca iontů na negativně nabité fosfolipidy (zdrojem jsou aktivované povrchy trombocytů, endotelií aj.). V této vazbě je vlivem tzv. protrombinázy (komplex faktoru Xa, faktoru Va, fosfolipidů a Ca iontů) štěpen na nejaktivnější proteázu v systému koagulace – na trombin (Faktor IIa).

Klíčovou roli v koagulačních procesech hraje jeho aktivní forma – trombin. Má jako prokoagulační, tak antikoagulační efekt. V podstatě lze jeho efekt rozdělit na několik oblastí vzájemně se ovlivňujících a vedoucích k optimalizací koagulačního procesu – prokoagulační efekt vzniklý vlivem na buňky aktivní v koagulaci, posílení koagulačních procesů (pozitivní zpětná vazba), aktivace inhibitorů koagulace a inaktivace kofaktorů (negativní zpětná vazba), aktivace  fibrinolýzy.

 

Schéma koagulace

 

Zhodnocení vyšetření hemostázy

aPPT

PT (Quick)

trombocyty

Doba krvácivosti

Běžné příčiny

 

 

 

 

Vaskulopatie, nedostatek f. XIII

 

 

 

Trombocytopatie

 

 

Trombocytopenie

 

 

 

Léčba heparinem, nedostatek f. VIII, IX, XI, XII

 

 

 

Nedostatek f. VII

 

 

Léčba Warfarinem a jiné hypovitaminózy K

 

 

von Willebrandova choroba

Porušená jaterní proteosyntéza, DIC (sepse)

volně podle E. Lechlera

Literatura

Encyklopedie laboratorní diagnostiky pro klinickou praxi http://www.enclabmed.cz