Kompatibilita krví - screening protilátek,křížový pokus
Kompatibilita krví (Krev; kompatibilita [-] aglutinace (zkum.))


Synonyma: Screening protilátek, KP Zkratka: B_KR.P
Lokální kód: 655 Kód NČLP: 05204
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Aglutinace skleněné kuličky
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr)
Odebírané množství: 2,7 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 3 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 1 hodiny od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: Absolutní vitální indikace - TP se vydává ihned bez zkoušek kompatibility, ty jsou prováděny dodatečně. Krevní sklad vydá v tomto případě TP bezodkladně bez vyšetření slučitelnosti na základě vyplněné žádanky, na které je viditelně označeno ABSOLUTNÍ VITÁLNÍ INDIKACE. Toto označení provádí oddělení buď nalepením patřičného štítku "Absolutní vitální indikace", nebo ručním vypsáním tohoto požadavku na žádanku. Bez této informace nebude z transfuzního skladu vydán žádný TP bez zkoušky kompatibility!!!
Vitální indikace - TP se dovydává před ukončením zkoušek kompatibility - do 15 minut (proveden je jen zkrácený test kompatibility)
Statim - TP se vydává bezprostředně po ukončení zkoušky kompatibility - do 60 minut.Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Čerstvý odběr by neměl být zpracován ihned (30 min stání), jinak hrozí falešná pozitivita výsledku.
Pokyny k transportu: Po odběru dopravte vzorek ihned do laboratoře.

Pokyny k odběru vzorku: Odběr nesrážlivé krve K3EDTA (MONOVETTE: červený uzávěr, VACUTEST: fialový uzávěr). Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému. Podmínkou stanovení je řádně vyplněná a podepsaná žádanka! Nelze zpracovávat hemolytické vzorky.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C: 7 Den
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Vzhledem k omezené délce platnosti zkoušky kompatibility má doba stability vzorku význam zejména pro vyšetřování potransfuzních reakcí - pro rekonstrukci zkoušky kompatibility.
Referenční rozmezí:


Doplňující klinické informace:
Poznámky:
a) Při zkoušce kompatibility se používají erytrocyty dárce z transfuzního přípravku. Exprese erytrocytárních antigenů u jednotlivých dárců je rozdílná v závislosti na genotypu. Z tohoto důvodu může být detekce případných protilátek méně spolehlivá.
b) jako doplňkový test detekce protilátek se provádí jednostupňový enzymový test (pouze vzácně je pro některé protilátky enzymový test citlivější než NAT (nepřímý antiglobulinový test), zejména na protilátky proti antigenům Rh systému).
c) V nepřímém antiglobulinovém testu dávají pozitivní reakci inkompletní (nejčastěji IgG) protilátky v plasmě vyšetřované osoby v kombinaci se známými typovými krvinkami. Je závaznou metodou rovněž pro zkoušky slučitelnosti před transfuzí krve. Dále se využívá k vyhledávání nepravidelných protilátek proti erytrocytům v séru dárců krve a pacientů s např. hematologickými nemocemi, při fenotypizaci krvinek, k identifikaci a typizaci protilátek nalezených v séru nebo eluátech.

Hodnocení testu:
Pozitivní= aglutinace nebo hemolýza
Negativní=nepřítomnost aglutinace nebo hemolýzy
Platnost zkoušky kompatibility (KP) je omezena na 72 hodin od odběru vzorku (při překročení je vyžádán nový odběr). Platnost KP se zkracuje na 24 hodin od prvního vydání TP.

Referenční hodnoty a kritické hodnoty nejsou relevantní pro TS. Výsledky podléhající oznámení dle Doporučení STL ČSL JEP sdělujeme telefonicky.

Autorské poznámky:
Vyšetření kompatibility před transfuzí zahrnuje:
1. Příjem vzorku a Žádanky o izoserologické vyšetření a o transfuzní přípravky (TP).
2. Určení AB0 skupinové příslušnosti u příjemce.
3. Určení Rh0 (D) příslušnosti u příjemce.
4. Vyšetření klinicky významných nepravidelných aloprotilátek v séru příjemce.
5. Vlastní zkouška kompatibility mezi plazmou příjemce a krvinkami dárce.

Laboratoř krevního skladu určuje AB0 skupinovou příslušnost příjemce na automatickém analyzátoru ORTHO Vision vyšetřením aglutinogenů a aglutininů. Při určování aglutininů není nezbytné používat krvinky 0 a A2. Při opakovaných transfuzích je nutné u každého krevního vzorku příjemce krevní skupinovou příslušnost kontrolovat. Jde-li o přípravek s kompatibilní AB0 skupinou odlišnou od AB0 skupiny příjemce, musí se tato skutečnost zřetelně označit na průvodce přípravku.
Laboratoř krevního skladu určuje u příjemce antigen Rh D. Provádí se dvojí určení za použití dvou různých anti-D diagnostik. Při opakovaných transfuzích se z každého nového krevního vzorku příjemce Rh D kontroluje.
Vyšetření klinicky významných nepravidelných aloprotilátek u příjemce se provádí nejpozději současně s provedením zkoušek slučitelnosti. Použité metody musí umožnit průkaz aglutinujících, senzibilizujících a hemolyzujících protilátek, reagujících při 37°C. Povinný je nepřímý antiglobulinový test v prostředí o nízké iontové síle. U nemocných po opakovaných transfuzích, u žen s graviditou, u nemocných s potransfuzními reakcemi v anamnéze nebo u těch, u nichž byly dříve prokázány nepravidelné protilátky a u nemocných s podezřením nebo prokázanou hemolytickou anemií se doporučuje doplnit ještě enzymatickým testem (jednostupňovým nebo dvoustupňovým enzymovým testem (s papainem, bromelinem nebo ficinem). Screeningové erytrocyty musí obsahovat antigeny: D, C, E, c, e, Cw, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, N, S, s, P1, Lea, Leb, pokud možno v homozygotní formě (t.j. pokud tato forma není raritní). Screening protilátek má být nejspolehlivější a nejcitlivější metodou detekce nepravidelných antierytrocytárních protilátek.
Vlastní zkouška slučitelnosti se provádí z čerstvého vzorku krve, ne starší než 48 hodin, a to i v případě plánovaných opakovaných transfuzí. Uplynula-li mezi odběrem krevního vzorku a transfúzí doba delší než tři dny, provádí se vyšetření slučitelnosti z nově odebraného vzorku příjemce. Výjimka je možná pouze ve zdůvodněných případech (nebezpečí z prodlení, hemodialýza apod.). Vlastní zkouška slučitelnosti se provádí ze vzorku plazmy na analyzátoru ORTHO Vision. Povinnou zkouškou při zkoušce slučitelnosti je NAT a zkoušku je dále nutno doplnit screeningem nepravidelných protilátek.

Další informace: