HCG v séru
hCG (S; arb. látková konc. [U/l] CMIA)


Synonyma: Lidský choriogonadotropin (hCG) Zkratka: S_tHCG
Lokální kód: 92 Kód NČLP: 07373
Kód VZP rutina: 93157 Kód VZP statim:

Princip stanovení: CMIA - Chemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Zmrazené vzorky musejí být po rozpuštění důkladně promíchány a znovu důkladně promíchány před použitím.
Pokyny k transportu: Nejsou zvláštní požadavky na transport.

Pokyny k odběru vzorku:

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C: 7 Den
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum. Lze mrazit. Zabraňte opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorků. Výrobce neudává stabilitu při 18-26°C a -20°C.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
F 0D 50R 0 5,3 IU/l L
M 0D 99R+ 0 2,6 IU/l L
F 50R 99R+ 0 8,3 IU/l L


Doplňující klinické informace:
Metoda ARCHITECT Total ƒbeta-hCG je určena pouze k časné detekci těhotenství. Není schválena pro žádné jiné účely, např. použití jako marker pro screening nadorů, marker pro monitorovani nadorů atd. a neměla by být k jiným účelům používána (zdroj: příbalový leták výrobce).

Autorské poznámky:
Vzorky od pacientů, kterým byly z diagnostických nebo terapeutických důvodů aplikovány preparáty obsahující myší monoklonalní protilátky, mohou obsahovat lidské anti-myší protilátky (HAMA - Human Anti-Mouse Antibodies). Vzorky obsahující HAMA mohou při testování metodami, které využívají myší monoklonální protilátky, poskytovat anomální hodnoty. Heterofilní protilátky v lidském séru mohou reagovat s imunoglobuliny obsaženými v reagenciích, čímž způsobují interferenci v imunoanalýzách in vitro. Vzorky od pacientů, kteří jsou běžně vystaveni kontaktu se zvířaty nebo s produkty ze zvířecího séra, mohou být k teto interferenci náchylné a mohou u nich být naměřeny anomální hodnoty (zdroj: příbalový leták výrobce).

Další informace:

AbstraktOSN-E

Lidský choriogonadotropin (hCG) patří do skupiny hormonů, které mají vztah k nádorovému onemocnění germinativního původu a gestačním trofoblastickým chorobám. hCG byl popsán v moči těhotných žen již před více než 70 lety, v těhotenství má význam spolu s AFP pro charakterizaci patologického těhotenství (Downův syndrom, trisomie 21). Je to glykoprotein, vznikající v trofoblastických buňkách placenty. S dalšími glykoproteinovými hormony lutropinem (LH), folitropinem (FSH) a thyreotropinem (TSH), které jsou adenohypofyzárního původu, má podobnou strukturu alfa–podjednotky. Biologickou specificitu těchto hormonů podmiňuje především beta–podjednotka.

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

KEY-SGlykoprotein hCGKEY-E má molekulovou hmotnost 36,7 kDa, je tvořen dvěma rozdílnými podjednotkami: alfa (14,5 kDa) a beta (22,2 kDa).  KEY-Salfa–podjednotka hCGKEY-E se skládá z 92 aminokyselin, kromě krátké N–terminální oblasti je její složení podobné pro hormony adenohypofýzy i placenty. KEY-Sbeta–podjednotka hCGKEY-E  je tvořena 145 aminokyselinami, vykazuje největší homologii s LH, se kterým má shodný receptor. Je známa sekundární a terciární struktura hormonu: intercysteinové vazby vytvářejí na alfa- i beta-podjednotce můstky, které se podílejí na jejich interakci, event. vazbě k receptorům. Je známa vazba sacharidů prostřednictvím N– i O–glykosidické vazby. Hormon byl připraven v krystalické formě (Tyrey 1995).

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

V prvních 6 týdnech gravidity udržuje hCG žluté tělísko, podporuje produkci progesteronu a dále estrogenu. Význam  KEY-Sprodukce hCGKEY-E  v těhotenství je dosud nejasný, pravděpodobně se účastní i na vzniku imunotolerance plod – matka.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

V průběhu gravidity produkuje hCG trofoblast placenty. Předpokládá se, že syntéza každé podjednotky je nezávislá, rychlost tvorby nativního dimeru je v pozdějších stadiích těhotenství úměrná množství beta–podjednotky, která je syntetizovaná v limitujícím množství. U trofoblastických nebo germinativních nádorů se objevuje zvýšený molární poměr beta–podjednotky.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Fyziologicky je hCG syntetizován placentou ihned po početí. Hladiny v mateřské krvi dosahují hodnot 10, 60 a 140 IU/l v 6., 8. a 12 týdnu těhotenství. Mezi 14–18.týdnem se jeho koncentrace ustalují na hodnotě 10–50 IU/l a přetrvávají až do porodu. Po porodu hodnoty klesají na koncentrace do 5 IU/l. Podíl volné beta–podjednotky v séru klesá v průběhu těhotenství ze 3 na asi 1 %. Zdrojem hCG u zdravých osob je pravděpodobně hypofýza. Citlivými technikami bylo prokázáno, že beta–hCG je přítomen na membránách většiny buněk maligních nádorů. Z toho lze předpokládat, že by mohl být universálním tumorovým markerem.

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

Přibližně 20 % intaktního hCG uvolněného do krevního oběhu se dostává do moče, zbytek podléhá metabolické degradaci. První KEY-Sdegradační krok hCGKEY-E  spočívá ve ztrátě peptidové vazby (”nicking”) mezi aminokyselinami 44 a 45 nebo 47 a 48 beta–podjednotky, čímž dojde ke změně biologických vlastností hormonu. Disociace alfa a beta–podjednotky je dalším možným krokem degradace. Beta–podjednotka může být dále štěpena až na  KEY-Sbeta–core fragmentKEY-E , složený z peptidů o aminokyselinové sekvenci 6–40 a 55–92 navzájem spojených disulfidickými můstky, s limitovaným množstvím sacharidové složky.

 

Fyziologická variabilitaOSN-E

Nejvyšší hladiny hCG byly nalezeny u postmenopauzálních žen, koncentrace v séru zdravých mužů jsou asi třetinové. Referenční rozmezí závisí na použité metodě, obvykle se za diskriminační hranici považuje 5 IU/l.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Koncentrace KEY-ShCG v séruKEY-E  mohou být ovlivněny především za těhotenství (mnohočetná gravidita, hrozící potrat, mimoděložní těhotenství). Zdrojem zvýšených koncentrací hCG mohou být dále nádory germinativního a trofoblastického původu.

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentrací

V experimentech na zvířatech byla prokázána tvorba protilátek, tzv.”protitěhotenská vakcina”, namířená proti epitopům hCG, která tlumí růst tumorů experimentálních zvířat. OSN-E

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Koncentrace v séru či v moči jsou vyjádřeny ve vztahu k mezinárodnímu standardu (obvykle WHO 3. International Standard 75/537).Metodiky vyšetření hCG mohou být ovlivněny několika faktory: protilátky proti hCG mohou detekovat rozdílné epitopy na různých formách molekuly hCG (jsou popsány epitopy příslušející pouze podjednotce beta či alfa, nebo oběma složkám zároveň). Podle typu protilátky jsou tedy detekovány tyto  KEY-Stypy hCG vyšetřeníKEY-E : celkový beta–hCG (tj.intaktní hormon-dimer + volná podjednotka beta), intaktní hCG (dimer bez volné podjednotky beta), pouze volná podjednotka beta nebo beta–core fragment (stanovení v moči). Všechny protilátky mohou navíc charakterizovat nativní, ev. nickovanou či jinak modifikovanou molekulu. Rozdíly v imunochemickém systému, značení, senzitivitě a aviditě protilátek mohou způsobovat nesouměřitelnost vyšetření provedených soupravami různých výrobců.

Je-li pro vyšetření užita metoda nezahrnující stanovení volné beta–podjednotky, může být zvýšení jejího podílu především v patologických stavech podhodnoceno. Naopak stanovení pouze samotné volné beta–podjednotky je ovlivněno nestabilitou intaktního dimeru: jak při pokojové teplotě, tak při 4o C hladina volné beta–podjednotky narůstá, především ve vzorku plné krve. Vzhledem k tomu, že  KEY-Spodíl volné beta–podjednotkyKEY-E  tvoří asi 1 % z celkového intaktního hCG, pak uvolnění malého množství této podjednotky disociací dimeru může výrazně zvýšit hladinu volné beta–složky.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

 

Maligní onemocnění

ˇ          KEY-SScreening hCGKEY-E  v séru: pouze monitorování symptomatických osob podobně jako AFP – tj. u osob s podezřením na germinativní nádory varlat (nesestouplé varle, nádor testes u sourozence – dvojčete).

ˇ         Stanovení diagnózy: při určení neznámého primárního nádoru (spolu s dalšími markery).

ˇ         Stanovení závažnosti onemocnění: koncentrace hCG mají význam pro zhodnocení stadia onemocnění, ev. postižení mízních uzlin před terapií.

ˇ         Stanovení diagnózy: pro potvrzení histologické charakterizace nádorů testes (především neseminomů) a choriokarcinomů, ev. hydatidózní nebo invazivní moly.

ˇ         Monitorování průběhu onemocnění: má velký význam pro sledování nemocných s nádory testes za účelem průkazu relapsu či ověření účinnosti terapie.  KEY-SSenzitivita hCGKEY-E  pro neseminomy se pohybuje kolem 50 %, pro seminomy 10–20 %. Téměř 100 % senzitivitu lze nalézt pro choriokarcinomy. Senzitivita pro další lokalizace nádorů (pankreas, GIT, plíce, mamma, ledviny, močový měchýř) se pohybuje obvykle kolem 10– 20 %.

 

Benigní onemocnění, jiné příčiny falešné pozitivity v séru

Zvýšené hodnoty jsou nacházeny při fyziologickém i patologickém těhotenství, u žen s myomy nebo s ovariálními cystami.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

Aktivní intaktní hormon má poločas 40 hod, štěpený 11 hod, volná alfa–podjednotka 1,5 hod, volná beta–podjednotka 4 hod, beta–core fragment méně než 10 min.

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

Kontrolní  KEY-Smechanismy sekrece hCGKEY-E  nejsou zatím zplna objasněny, je však zřejmé, že cyklický AMP, prolaktin a kortikosteroidy mohou sekreci stimulovat, progesteron a estradiol potlačit.

Je známo 6 genů, lokalizovaných na lidském chromozomu 19, které kódují beta–podjednotku, v placentě jsou exprimovány pouze 2 z nich.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Tyrey, l.: Human chorinonic gonadotropin: Properties and assay methods. Seminars in Oncol., 22, 1995, 121-129.

Kaušitz, J.: Rádioimunoanalýza v onkológii. LF UK Plzeň, 1995.

Masopust, J.: Klinická biochemie. Požadování a hodnocení biochemických vyšetření. Karolinum, Praha, 1998.

Encyklopedie laboratorní diagnostiky pro klinickou praxi http://www.enclabmed.cz