PTH intaktní v séru
Parathyrin intaktní (S; látková konc. [pmol/l] ECLIA)


Synonyma: Parathormon intaktní Zkratka: S_PTH.
Lokální kód: 606 Kód NČLP: 07528
Kód VZP rutina: 93171 Kód VZP statim:

Princip stanovení: ECLIA - Elektrochemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Odpoledne v den zpracování.
Dostupnost statim: Jen po předchozí domluvě Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Nejsou zvláštní požadavky k preanalytické fázi.
Pokyny k transportu: Vzorek co nejrychleji transportovat do laboratoře nebo provést separaci séra a to zamrazit.

Pokyny k odběru vzorku: Zabránit hemolýze.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 8 Hodina
Stabilita při 4-8°C: 2 Den
Stabilita při -20°C: 24 Týden
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum. Opakované zamrazování a rozmrazování je nevhodné. Nelze použít vzorky stabilizované azidem.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 1,6 6,9 pmol/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace:

AbstraktOSN-E

Paratyrin (parahormon, PTH) je polypeptidový základní regulační hormon kalcium-fosfátového metabolismu. Parathyrin je hormon příštítné žlázy, který reguluje koncentraci kalciového kationu v extracelulární tekutině. Stimulem pro jeho sekreci je pokles kalcémie, sekrece zpětnovazebně klesá při zvýšení kalcémie. Jedná se o nízkomolekulární polypeptid. Ovlivňuje kost, ledviny, střevo. Působí prostřednictvím cyklického adenosinmonofosfátu.

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

Parathyrin je jednoduchý polypeptidový řetězec s 84 aminokyselinami tvaru činky o m.h. 9425. Biologická aktivita je spojena s prvními 34 aminokyselinami N-terminální části molekuly.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Paratyrin působí na:

  • kost – má jak katabolický, tak anabolický efekt. PTH stimuluje osteoblasty, PTH receptor. Intermitentní podávání vede ke stimulaci osteoblatů a má tedy anabolický efekt. Dlouhodobé zvýšení hladiny PTH však vede ke zvýšení produkce RANKL , IGF bidning proteinů, FGF- 2 a supresi produkce OPG, což vede ke stimulaci osteoklastů, odbourávání extracelulární matrix.
  • ledviny – inhibice tubulární Na+ – fosfátové pumpy, zvyšuje reabsorpci kalcia v distálním tubulu
  • střevo – nepřímý přes aktivaci 25-hydroxy- vitamin D hydroxylázu v ledvinách, a tak zvyšuje produkci kalcitriolu,
  • přímý fosfaturický efekt s hypofosforémií (není-li renální insuficience)
  • stimulace adenylátcyklázy se zvýšení intracelulárního cAMP

 

Existují 2 typy receptorů: PTH1 a PTH2. PTH 1 je společný pro PTHrP a nachází se v kostech a ledvinách.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

PTH je polypeptid složený z 84 aminokyselin o molekulové hmotnosti 9300 Da. Gen je lokalizován na 11. chromozomu. Je produkován v příštítných tělískách jako Pre-pro PTH 115 AMK, následně odštěpen pro PTH 90 AMK (endoplazmatické retikulum). Poslední štěpením vzniká intaktní PTH (Golghiho aparát), který je uložen v sekrečních granulích. Sekrece PTH je zpětnovazebně kontrolována hladinou ionizovaného vápníku v séru, přenos signálu se děje přes specifický receptor pro kalcium ( 7-transmebránových domén spojen G-proteinem, 120kDa). Krátkodobá hypermagnezémie a dlouhodobý deficit magnézia inhibuje sekreci, zatímco katecholaminy ji lehce stimulují.

 

V játrech a ledvinách vzniká štěpením molekuly v pozici 33-34 AMK a 36-37AMK:

  • N-terminální fragment (biologicky aktivní, s krátkým poločasem)
  • C-terminální fragment a intermediární fragmenty – detekovatelné v séru, vylučovány v ledvinách, zvýšení při renální insuficienci

V krevním oběhu 25% intaktní PTH 75% C-terminální fragment

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

Degradace intaktního PTH probíhá již v příštítné žláze při odštěpení C-terminálního fragmentu (biologicky neaktivní). Cirkulující pool PTH je tvořen 5-25 % intaktního PTH (koncentrace řádově 1-2 pmol/l) a 75-95 % C-terminálních fragmentů (koncentrace řádově 10-20 pmol/l. Pool intaktní molekuly se doplňuje pouze ze sekrečních granul, pool C-terminálních fragmentů pochází s příštítné žlázy, z jater a ledvin (v játrech a ledvinách se z intaktní molekuly odštěpuje C-terminální fragment). C-terminální fragmenty se eliminují glomerulární filtrací. Pool N-termináních fragmentů (biologicky aktivní) je velmi malý, jde o biologicky aktivní část molekuly, která je přednostně vychytávána kostí.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

Intaktní PTH má poločas 5 minut, C-terminální fragment 30 - 40 minut, prodloužen u renálního selhání na 1 - 2 hodiny, N-terminální fragment 2 minuty.

 

OSN-SKontrolní (řídící) mechanismyOSN-E

Pokles kalcémie vede k uvolnění PTH ze sekrečních granul. Hyperkalcémie uvolňování PTH blokuje.

 

Citlivým ukazatelem aktivace receptorů pro PTH buď biologicky aktivním PTH (případně PTHRP) je cyklický adenosin monofosfát v moči (U_cAMP). Ledvinový tubulus je aktivován N-terminálním fragmentem PTH (nebo PTHRP) a v přímé závislosti na tuto stimulaci se v tubulech secernuje cAMP (99 %). U-cAMP se vylučuje v přímé závislosti na stimulaci PTH. Lze vyšetřovat koncentraci U-cAMP nebo frakční exkreci cAMP, tj. poměr (U-cAMP/S-cAMP)*(S-kreatinin/U-kreatinin) za předpokladu dosazení parametrů ve stejných jednotkách. Frakční exkrece cAMP není závislá na glomerulární filtraci, kombinace několika hodnot však snižuje analytickou spolehlivost.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

L. Thomas in Clinical Laboratory Diagnostics 1st Edition, TH Books, Franfurkt, Germany, 1998

F. Greenspan, D. Gardner in Basic & Clinical Endocrinology, 6th Edition, Lange Medical Books/McGraw-Hill, New York, USA, 2001

B. Fridecký, V. Palička, J. Vávrová, A. Jabor: Markery kostní remodelace-kostní markery při onemocněních kostního skeletu. Problémy, prospěch, limity; Klinická biochemie 2002,2, 180 –182

M.Rubin, F. Cosman, R. Linsday, J Bilezikian: Anabolic effect of parathyroid hormone, Osteopors Int 2002, 13, 267 –277

G. Levin, J. Nisbet : Stability of parathyroid hormone-related protein and parythyroid hormone at room temperature, Ann Clin Biochem 1994,31, 497-500

M. Rigault : ELSA-PTH European multicenter study of an ultrasensitive intact PTH assay and its use in intraoperative follow up, 46th National Meeting, AACC,1994

Encyklopedie laboratorní diagnostiky pro klinickou praxi http://www.enclabmed.cz