Testosteron v séru
Testosteron (S; látková konc. [nmol/l] ECLIA)


Synonyma: Zkratka: S_TSTR
Lokální kód: 703 Kód NČLP: 07597
Kód VZP rutina: 93191 Kód VZP statim:

Princip stanovení: ECLIA - Elektrochemiluminiscence s využitím mikročástic
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Pondělí, středa, pátek Odezva: Odpoledne v den zpracování.
Dostupnost statim: Není statimové vyšetření! Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Zmrazené vzorky musejí být po rozpuštění důkladně promíchány a znovu důkladně promíchány před použitím.
Pokyny k transportu: Transport krve do laboratoře v den odběru.

Pokyny k odběru vzorku:

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C: 1 Týden
Stabilita při -20°C: 24 Týden
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Údaje platné pro odseparované sérum. Zabraňte opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorků.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
F 0D 99R+ 0,22 2,9 nmol/l L
M 0D 1R 0,42 0,72 nmol/l L
M 1R 6R 0,1 1,12 nmol/l L
M 6R 13R 0,1 2,37 nmol/l L
M 13R 17R 0,98 38,5 nmol/l L
M 17R 99R+ 9,9 27,8 nmol/l L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace:

Abstrakt

Testosteron je nejdůležitější laboratorní parametr pro monitoraci testikulárních endokrinních poruch a monitoraci testosteronové terapie. Pro potvrzení androgenní poruchy je vhodné doplnit i funkční testy. V případě testosteronové aktivity je to HCG test (HCG stimuluje tvorbu testosteronu v Leydigových buňkách) a GnRH test (při nízkém FSH a LH). OSN-E

Testosteron je steroidní hormon (Mr  288,4), který je považován za hlavní androgen. Testosteron je odpovědný za udržování primárních a sekundárních pohlavních znaků u mužů, u žen odpovídá za stimulaci růstu pubického a axilárního ochlupení.

Měření testosteronu je rutinně používáno u žen v případech suspektního klinického hyperandrogenismu (hirsutismus). Mezi běžné příčiny zvýšení hladiny testosteronu v plazmě u žen dále patří polycystická ovaria (syndrom Stein-Leventhal), nádory ovária, nádory a hyperplázie nadledvin. Hlavní indikační oblastí u mužů je hodnocení hypogonadálních stavů. Hlavní příčiny snížených plazmatických hladin testosteronu zahrnují hypogonadismus, stavy po orchiektomii, terapii estrogeny, Klinefelterův syndrom, hypopituitarismus, testikulární feminizaci a jaterní cirhózu. U prepubertálních mužů je stanovení testosteronu používáno k monitorování stadií puberty. Symptomy opožděné puberty a eunuchoidismu mohou být způsobeny nedostatkem androgenů.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Testosteron u jedinců vede k rozvoji a udržování primárních a sekundárních pohlavních znaků u mužů i žen. Fyziologická hladina v krvi u obou pohlaví je podmínkou pro správnou funkci pohlavních orgánů a s tím související fertilitu.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

U mužů je syntetizován Leydigovými buňkami varlat, u žen pochází z kůry nadledvin a z ovárií. Jeho produkce je řízena hormony předního laloku hypofýzy (LH). Vzniká rovněž periferní konverzí androstendionu. V krvi testosteron cirkuluje jak volný (2,5 %), tak vázaný na TeBG (testosteron vážící globulin) nebo SHBG (sex-hormone binding globulin) a albumin.

 

Fyziologická variabilitaOSN-E

Testosteron podléhá cirkadiánním (ranní hodnoty asi o 20% vyšší než večerní) a cyklickým změnám. Fyzická námaha vede ke zvýšení, proto jeho stanovení není jednoduché. Naopak závažné onemocnění, zejména jaterní, ledvinové, oběhové, dále stres, anestezie, drogy (heroin, metadon), medikace, především antifungicidní (jako ketokonazol), vedou k poklesu hladiny testosteronu.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Mezi běžné příčiny zvýšení hladiny testosteronu v plazmě u žen patří polycystická ovaria (syndrom Stein-Leventhal), nádory ovária, nádory a hyperplázie nadledvin. Hlavní indikační oblastí u mužů je hodnocení hypogonadálních stavů. Hlavní příčiny snížených plazmatických hladin testosteronu zahrnují hypogonadismus, stavy po orchiektomii, terapii estrogeny, Klinefelterův syndrom, hypopituitarismus, testikulární feminizaci a jaterní cirhózu. U prepubertálních mužů je stanovení testosteronu používáno k monitorování stadií puberty. Symptomy opožděné puberty a eunuchoidismu mohou být způsobeny nedostatkem androgenů.

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

U žen testosteron a DHEAS (dihydroepiandrosteronsulfát) jsou markery androgenní produkce. Androstendion je další androgen, je sekretován v 90% v ovariích a kůře nadledvin u žen, jedná se o parametr, který spolu s předchozími androgeny je u žen s hirsutismem zvýšen nad normál.  U pacientek s pozdním androgenitálním syndromem (AGS) je opět zvýšení nad horní hranici testosteronu a DHEAS. Defekt 21-hydroxylázy nebo 11-hydroxylázy, které stojí za příčinou onemocnění, způsobuje nedostatečnou transformaci 17-alfa-hydroxyprogesteronu na kortizol. Následně dochází k akumulaci 17-alfa-hydroxyprogesteronu ve tkáních a jeho přeměně v androgeny. Nadbytek androgenů pak vede k projevům hirsutismu a ovariálního selhání.

U mužů příčiny testikulárních poruch a s tím spojené alterace hladiny testosteronu jsou v prvé řadě centrální. Mezi hypothalomo-hypofyzární příčiny patří Kallmanův syndrom, idiopatický hypogonadotropický hypogonadismus, Prader-Labhart-Willi syndrom (kongenitální poruchy v sekreci GnRH), sekundární poruchy v sekreci GnRH (tumory, záněty, traumata, radiace, malnutrice, poruchy oběhové, systémové onemocnění), hypopituitarismus (z obdobných důvodů jako předchozí, navíc vzniklý operačně), Pasqualiniho syndrom (izolovaná FSH deficience), hyperprolaktinémie (adenomy, medikace). Mezi samotné testikulární příčiny testosteronových  poruch patří kongenitální anorchie, získaná anorchie (trauma, torze, tumor, infekce, operace), maldescensus (z důvodu anatomické překážky při sestupu varlat), varikokéla, orchitida (zánět s destrukcí germinálního epitelu), syndrom Sertoliho buněk (vrozený, získaný), zástava spermatogeneze (vrozená, získaná), globozoospermie (absence akrozomální formace),  Klinefelterův syndrom, 46XX muž, 47XYY muž, kongenitální Noonanův syndrom, gonadální dysgeneze, hypoplazie Leydigových buněk, strukturální chromozomální abnormality, pseudohermafroditismus (enzymatický defekt v syntéze testosteronu), hermafroditismus (genetická porucha v gonadální diferenciaci), systémové onemocnění (cystická fibróza), kongenitální bilaterální aplazie vas deferens, otravy mědí. Další příčinou androgenních poruch může být špatná vnímavost cílových orgánů k bezproblémově produkovaným testikulárním hormonům (testikulární feminizace=kompletní androgenní receptorový defekt, Reifensteinův syndrom=inkompletní androgenní receptorový defekt), bulbospinální muskulární atrofie, estrogenní rezistence. Mezi uvedenými poruchami je jen část nemocí či syndromů, které jsou spojeny s testikulární poruchou.

  

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Transport krve ke stanovení androgenů by neměl probíhat při teplotě vyšší 25°C.

Pro přesné stanovení hladiny je potřeba více odběrů, nejlépe 3 vzorky odebrané po hodině, pak z nich vytvořit směsné sérum pro samotné stanovení. Hodnoty testosteronu nad 1,5 µg/l (5,2 nmol/l) a DHEAS nad 7000µg/l (18 µmol/l) jsou suspektní z probíhajícího tumorózního postižení.

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

Změny koncentrací vazebných proteinů mohou významně ovlivnit koncentraci cirkulujícího testosteronu. Z toho důvodu se používá index volných androgenů (FAI), vypočítaný jako poměr koncentrací celkového testosteronu a SHBG, nebo lépe stanovení koncentrace volného testosteronu.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Stanovení hladiny testosteronu se vyšetřuje v souvislosti s androgenními poruchami u mužů, či u žen s androgenitálním syndromem.

 

Literatura

http://www.enclabmed.cz