APC rezistence v plazmě
APC-rezistence - ratio (P; rel. čas [arb.j.] Výpočtová metoda)


Synonyma: APCR Zkratka: P_APCR
Lokální kód: 558 Kód NČLP: 07727
Kód VZP rutina: 96215 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Jednou měsíčně - při dostatečném počtu vzorků Odezva: Odpoledne v den zpracování.
Dostupnost statim: Není statimové vyšetření! Odezva:
Poznámka k dostupnosti a odezvě: O provádění metody rozhoduje primářka oddělení.

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Po centrifugaci vzorku se získá plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření. Plazmu je nutno do 1 hod po odběru separovat do sekundární zkumavky . Pokud není vzorek ihned zpracován je nutno jej v sekundární zkumavce do 1 hod zamrazit při -80°C.
Pokyny k transportu: Vzorek v primární zkumavce se nesmí transportovat při teplotě nižší než 15°C.

Pokyny k odběru vzorku: Odběr venózní krve do příslušné odběrové nádobky s citrátem sodným 0,109 mol/l, tj. 3,2% (příp. 0,129 mol/l - 3,8%) v poměru 9 dílů krve a 1 díl citrátu. Zkumavka nesmí být odebírána jako první. Odběr je nutno provádět s nejkratším možným zatažením paže (do 1 min) a použít jehlu větší světlosti (0,7-1 mm). Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek je odebraná krev v nesprávném poměru s kapalným antikoagulanciem (3,2% citrát sodný) a laboratoř nemůže výsledky zaručit. Platí pro rozmezí hematokrit 0,25 - 0,60.
Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (MONOVETTE: zelený uzávěr, DISPOLAB: sv. modrý uzávěr (pro děti), VACUTEST: modrý uzávěr).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 4 Hodina
Stabilita při 4-8°C: 2 Den
Stabilita při -20°C: 4 Týden
Stabilita při -70°C: 16 Týden
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 2,0 4,2 arb.j. L


Doplňující klinické informace:

Autorské poznámky:

Další informace:

OSN-SAbstraktOSN-E

Protein C je glykoprotein o molekulové hmotnosti 62 kDa, který má po aktivaci výrazný antikoagulační efekt, daný inaktivací kofaktorů (aktivované faktory V a VIII) za účasti proteinu S, fosfolipidů a Ca iontů. Gen pro syntézu proteinu C je umístěn na 2. chromozomu.

 

OSN-SFyziologická, patologická roleOSN-E

Protein C je klíčovou složkou přirozené antikoagulační cesty. Je aktivován na povrchu endoteliálních buněk trombinem navázaným k trombomodulinu. Aktivace probíhá štěpením, které odhalí aktivní efektorové domény pro kofaktory V a VIII. Vzniká tzv. aktivovaný protein C (APC). APC proteolyticky štěpí a tím inaktivuje na membráně navázané plazmatické faktory neenzymového původu (faktor Va a VIIIa), což vede k výraznému zpomalení aktivovaného koagulačního procesu. Účinnost štěpení je výrazně zvýšena spoluúčastí proteinu S, který lokalizuje protein C na fosfolipidové povrchy.

V klinice jsou stav spojené s deficitem nebo dysfunkcí proteinu C spojeny se sklonem k trombózám (trombofilní stavy).

 

Deficit proteinu C:

Může být vyvolána skutečným nedostatkem antigenu – proteinu C. Tento pokles může být vrozený, způsobený mutacemi genu pro protein C (popsáno cca 160 typů mutací). Mutace vedou ke změnám v různých částech molekuly – jak v aktivních, tak v němých, a tedy mohou být jak klinicky významné tak klinicky němé. V zásadě se rozeznávají 3 typy geneticky podmíněné dysfunkce proteinu C, které můžeme odhalit paralelním vyšetřením hladiny antigenu proteinu C, stanovením jeho funkční a amidolytické  aktivity. Pokles proteinu C může být i sekundární – vlivem jeho nadměrné konzumpce při septických stavech nebo při antikoagulační léčně kumarinovými antagonisty.

 

OSN-SPůvod, zdroj, vývojOSN-E

Je tvořen v hepatocytech a pravděpodobně i v endotelu za přítomnosti vitaminu K. Jeho hladina úměrně stoupá s věkem a pro muže i ženy je stejná.

 

OSN-SBiologický poločas, doba přežíváníOSN-E

Aktivovaná forma má poločas 20 – 30 minut. Neaktivní protein C má poločas 5 – 6 hodin.

 

OSN-SZpůsob eliminace nebo zániku entityOSN-E

Protein C je aktivován do účinné formy komplexem trombin – trombomodulin. Kromě tohoto hlavního aktivátoru jsou i další proteiny schopné aktivace – aktivovaný faktor X navázaný na trombomodulin, plazmin, hadí jedy (využívá se v laboratorních metodách pro stanovení hladiny proteinu C).

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

·         Pro inaktivaci aktivního faktoru VIII je kromě aktivovaného proteinu C společně s proteinem S nutný také inaktivní faktor V schopný štěpení aktivovaným proteinem C. Faktor V Leiden, neschopný rozštěpení aktivovaným proteinem C není tedy schopen spoluúčasti při štěpení aktivovaného faktoru VIII a tudíž prohlubuje trombofilní vliv mutace faktoru V Leiden.

·         Osoby s poklesem aktivity proteinu C jsou až 10x častěji ohroženy trombózou, ve srovnání se zdravou populací.

·         S aktivací proteinu C interferují některé typy antifosfolipidových protilátek. Tento interferenční vliv je jedním z mechanismů jejich trombofilního účinku.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

http://www.enclabmed.cz/