Odhad glomerulární filtrace z kreatininu dle MDRD R2
Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 3)


Synonyma: MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) Zkratka: MDRD
Lokální kód: 577 Kód NČLP: 08557
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků:
Pokyny k transportu:

Pokyny k odběru vzorku:

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ >1,5 ml/s L


Doplňující klinické informace:
Odhad GF pomocí vzorců MDRD a CKD-EPI nelze použít pro odhad GF u nestabilizovaných pacientů. Dále není vhodné tyto vzorce používat u dětí a těhotných.

Autorské poznámky:
Odhad glomerulární filtrace z kreatininu podle rovnice MDRD R2 vydávaný v ml/s/1,73 m2. Pro výpočet podle této rovnice je nutné stanovení následujících metod: urea v séru (č.m. 12), kreatinin v séru (č.m. 13), albumin v séru (č.m.), výška pacienta (č.m. 241), pohlaví a věk.
V posledních letech se celosvětově nejvíce doporučovalo používat pro eGF metodu vypracovanou na podkladě
velké multicentrické studie, která sledovala vliv příjmu bílkovin v potravě na rychlost progrese renálních
onemocnění. Tato studie se označuje MDRD. Na podkladě této studie byl krokovou multivariantní regresní
analýzou odvozen následující vzorec, uvedený jako R2.
MDRD rovnice ovšem zahrnovala pouze pacienty s chronickým onemocněním ledvin a měla i další nevýhody.
Proto byla stejnými autory snaha vytvořit rovnici novou, která bude použitelná i pro zdravou populaci.
Výsledkem byla v roce 2009 rovnice CKD-EPI. Rovnice CKD-EPI poskytuje výsledky nejbližší reálné GF a je
doporučené ji v současnosti preferovat před rovnicí MDRD. Odhad GF pomocí vzorců MDRD a CKD-EPI není vhodné používat u dětí a těhotných (www.cskb.cz).

Další informace: