Nízkomolekulární heparin v plazmě
Nízkomolekulární heparin (P; arb. konc. [klU/l] Spektrofotometrie)


Synonyma: LMWH Zkratka: P_LMWH
Lokální kód: 702 Kód NČLP: 11246
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Spektrofotometrie (chromogenní substrát)
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: V případě vitální indikace je odezva 30 min.

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Po centrifugaci vzorku se získá plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Pokyny k transportu: Odebraný materiál ihned doručte do laboratoře, nejlépe do 2 hodin od odběru.

Pokyny k odběru vzorku: Odběr je nutno provádět s nejkratším možným zatažením paže (do 1 min) a použít jehlu větší světlosti (0,7-1 mm). Zkumavka nesmí být odebírána jako první. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek je odebraná krev v nesprávném poměru s kapalným antikoagulanciem (3,2% citrát sodný) a laboratoř nemůže výsledky zaručit. V případě podstatných odchylek HCT, se doporučuje změnit množství antikoagulancia v závislosti na HCT.
Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (MONOVETTE: zelený uzávěr, DISPOLAB: sv. modrý uzávěr (pro děti), VACUTEST: modrý uzávěr).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 2 Hodina
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C: 4 Týden
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Stabilita se týká získané plazmy.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,5 1 kIU/l L


Doplňující klinické informace:
Odběr se provádí mezi 3-4 hodinou po aplikaci nízkomolekulárního heparinu.

Autorské poznámky:
Stanovení nizkomolekulárního heparinu (LMWH) slouží k monitorování léčby nízkomolekulárním heparinem (LMWH), v podstatě se stanovuje koncentrace LMWH v plazmě. Hepariny vyrobené frakcionací – LMWH nemají vzhledem ke své struktuře možnost urychlit inhibici trombinu, zůstává však jejich schopnost účinně katalyzovat inhibici FXa. Metoda se provádí na principu stanovení anti Xa aktivity (zdrpj: http://www.enclabmed.cz/encyklopedie.htm).

Další informace:

Abstrakt

Nízkomolekulární neboli frakcionované hepariny (LMWH) působí v časné fázi srážení krve především vazbou s antitrombinem na faktor Xa, na rozdíl od vysokomolekulárního heparinu, který irreverzibilně blokuje také aktivitu trombinu

 

Mezi hlavní zástupce patří:

  • Nadroparin (Fraxiparine)
  • Enoxaparin (Clexane)
  • Dalteparin (Fragmin)
  • Parnaparin
  • Sulodexid

Podání: subkutánně, nejčastěji do břicha, je možné podat per os i intravenózně

 

Indikace:

  • Profylaxe tromboembolických komplikací: hemodialýza, chirurgické obory
  • Léčba akutní hluboké žilní trombózy

 

Srovnání s vysokomolekulárním heparinem:

Oproti vysokomolekulárnímu heparinu jsou bezpečnější, mají delší dobu působení a vyzkazují podstatně méně nežádoucích účinků (trombocytopenie, krvácení).

 

Literatura

http://www.wikiskripta.eu/index.php/N%C3%ADzkomolekul%C3%A1rn%C3%AD_hepariny