Antigen D Rh systému - slabý a variantní fenotyp
Rh D + weak (Erytrocyty(B); přítomnost [-] Aglutinace skleněné kuličky)


Synonyma: Rh Dw/v Zkratka: S_KSAG
Lokální kód: 657 Kód NČLP: 14234
Kód VZP rutina: 22129 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Aglutinace skleněné kuličky
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr)
Odebírané množství: 2,7 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Čerstvý odběr by neměl být zpracován ihned (30 min stání), jinak hrozí falešná pozitivita výsledku.
Pokyny k transportu: Po odběru dopravte vzorek ihned do laboratoře.

Pokyny k odběru vzorku: Odběr nesrážlivé krve K3EDTA (MONOVETTE: červený uzávěr, VACUTEST: fialový uzávěr). Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému. Podmínkou stanovení je řádně vyplněná a podepsaná žádanka! Nelze zpracovávat hemolytické vzorky.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C: 7 Den
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:


Doplňující klinické informace:
Antigen Rh D VI může způsobovat potransfuzní reakce (žádné až těžké), hemolytické onemocnění novorozenců-HON ( žádné až těžké).
U všech dárců krve, těhotných žen a novorozenců, u nichž je výsledek Rh D negativní se provádí vyšetření Dw/v , tj. slabší alely antigenu D. K vyšetření se využívá diagnostikum povahy IgG a testování se provádí nepřímým antiglobulinovým (Coombsovým) testem.
V případě D VI pozitivních novorozenců Rh negativních matek doporučit anti-IgG profylaxi. Novorozenci transfundovat krev kompatibilní s matkou i novorozencem. Podle doporučení transfuzní společnosti není však nutné u novorozenců vyšetřovat Rh NAT z toho důvodu, že za 40 let sledování došlo k tvorbě anti-D protilátky u Rh negativní matky a novorozence D VI pozitivního pouze 1 x. Stanovení se provádí na automatickém analyzátoru ORTHO Vision.

Pozitivní= aglutinace nebo hemolýza
Negativní=nepřítomnost aglutinace nebo hemolýzy

Referenční hodnoty a kritické hodnoty nejsou relevantní pro TS. Výsledky podléhající oznámení dle Doporučení STL ČSL JEP sdělujeme telefonicky.

Autorské poznámky:
RhD antigen je hlavním antigenem Rh systému a jednímz klinicky nejvýznamnějších antigenů lidských červených krvinek vůbec. Jeho správné určení má velký význam při prevenci hemolytických potransfuzních reakcí a při prevenci a léčbě hemolytického onemocnění novorozence. Stanovení RhD jekomplikováno existencí řady kvalitativně (= variantní D antigeny) a kvantitativně (= slabé D antigeny) odlišných forem RhD proteinu. Znalost zastoupení jednotlivých variantních a slabých D antigenů jedůležitá pro správnou volbu anti-D diagnostik a pro doporučení transfuzní substituce a imunoprofylaxe v těhotenství.

Další informace: