Krevní skupina
Krevní skupina (Krev; vlastnost (popis) [-] Aglutinace)


Synonyma: KS Zkratka: B_KS..
Lokální kód: 644 Kód NČLP: 14806
Kód VZP rutina: 22111 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Aglutinace skleněné kuličky
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Plast, K3EDTA (Sarstedt, červený uzávěr)
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Čerstvý odběr by neměl být zpracován ihned (30 min stání), jinak hrozí falešná pozitivita výsledku.
Pokyny k transportu: Po odběru dopravte vzorek ihned do laboratoře.

Pokyny k odběru vzorku: Odběr nesrážlivé krve K3EDTA (MONOVETTE: červený uzávěr, VACUTEST: fialový uzávěr). Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému. Podmínkou stanovení je řádně vyplněná a podepsaná žádanka! Nelze zpracovávat hemolytické vzorky.

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 8 Hodina
Stabilita při 4-8°C: 7 Den
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:


Doplňující klinické informace:
Referenční hodnoty a kritické hodnoty nejsou relevantní pro TS. Výsledky podléhající oznámení dle Doporučení STL ČSL JEP sdělujeme telefonicky.

Autorské poznámky:
Určení krevní skupiny
Existence krevních skupin systému AB0 je podmíněna přítomností lipoproteinů na cytoplazmatické membráně erytrocytů a přirozených pravidelných protilátek v krevním séru nebo plazmě. Vyšetření krevních skupin se provádí jak vyšetřením aglutinogenů, které jsou vázány na povrchu erytrocytů za použití specifických diagnostik, tak vyšetřením aglutininů krevního séra pomocí diagnostických erytrocytů. Vyšetření se provádí na automatickém analyzátoru ORTHO Vision nebo manuálně na kartách. Principem je sloupcová aglutinace na kartách se skleněnými kuličkami. Vyšetření na sklíčku je pouze orientační. Do každé série vyšetření je nutné zařadit pozitivní a negativní kontrolu.
Vzorky krve k testování krevních skupin jsou asepticky odebrány do antikoagulačních roztoků a musí být uskladněny při +2 až +8°C. Vzorky odebrané přednostně do K3EDTA musí být testovány do 48 hodin po odběru. Stanovení krevní skupiny u všech pacientů starších 6 měsíců musí být provedeno vyšetřením antigenů na krvinkách spolu s vyšetřením protilátek v plazmě/séru diagnostickými krvinkami. U novorozenců (nejsou protilátky v séru) by měla být ABO skupina ověřena opakovaným (2x) vyšetřením antigenů.
Antigeny krevní skupiny A se rozdělují do několika podskupin, z nichž nejvýznamnější je A1 a A2. K vyšetření podskupin A1 - A2 (A1B - A2B) se vždy používá současně diagnostikum specifičnosti anti-A1 (lidské nebo lektin) a anti-H (zvířecí nebo lektin). U pacientů podskupin A1, A2, A1B a A2B se mohou v séru/plazmě vyskytovat nepravidelné aglutininy anti-A1 nebo anti-H.

Určení Rh D
Rh D antigen je tvořen molekulou lipoproteinu o přibližné molekulární hmotnosti 30000 kDa. Tento protein je typický pro červené krvinky, erytrocyty. Geny, kódující povrchové proteiny pro Rh krevní skupiny (antigeny C, c, D, d, E, e) jsou lokalizovány na třech různých lokusech jednoho chromozomu. Přítomnost D antigenu podmiňuje tzv. Rh positivitu krve.
Stanovení antigenu Rh D u pacientů před transfuzí krve se provádí testováním ve zkumavkách dvěma typy monoklonálních diagnostik, které nesmí detekovat antigen DVI: jedno Anti-D obsahující protilátky typu IgM a druhé anti-D obsahující směs protilátek povahy IgM a IgG. Jejich účinnost a specifičnost se vždy ověřuje kontrolními erytrocyty Rh pozitivními a Rh negativními. Pro stanovení Rh u pacientů před transfuzí krve není vhodný nepřímý antiglobulinový (Coombsův ) test ve kterém se v reakci uplatňuje protilátka povahy IgG. Součástí vyšetření Rh každé vyšetřované osoby je souběžné testování erytrocytů s Rh kontrolním diagnostikem. Pouze v případě negativity kontrolního testování je výsledek vyšetření Rh u dané osoby validní. U všech dárců krve, těhotných žen a novorozenců, u nichž je výsledek Rh D negativní se provádí vyšetření DVI/v , tj. slabší alely antigenu D. K vyšetření se využívá diagnostikum povahy IgG a testování se provádí nepřímým antiglobulinovým (Coombsovým) testem.

Další informace: