Odhad glomerulární filtrace z kreatininu dle CKD-EPI R5
Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 5)


Synonyma: Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration Zkratka: eEPI
Lokální kód: 616 Kód NČLP: 14845
Kód VZP rutina: Kód VZP statim:

Princip stanovení: Výpočtová metoda
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo nebo plast bez úpravy
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě:

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků:
Pokyny k transportu:

Pokyny k odběru vzorku:

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C:
Stabilita při 4-8°C:
Stabilita při -20°C:
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ >1,5 ml/s L


Doplňující klinické informace:
Odhad GF pomocí vzorců MDRD a CKD-EPI nelze použít pro odhad GF u nestabilizovaných pacientů. Dále není vhodné tyto vzorce používat u dětí a těhotných.

Autorské poznámky:
Odhad glomerulární filtrace z kreatininu podle rovnice CKD-EPI R5 vydávaný v ml/s/1,73 m2. Pro výpočet podle této rovnice je nutné stanovení kreatininu v séru (č.m. 13), uvedení pohlaví a věku.
V posledních letech se celosvětově nejvíce doporučovalo používat pro eGF metodu vypracovanou na podkladě
velké multicentrické studie, která sledovala vliv příjmu bílkovin v potravě na rychlost progrese renálních
onemocnění. Tato studie se označuje MDRD. Na podkladě této studie byl krokovou multivariantní regresní
analýzou odvozen následující vzorec, uvedený jako R3.
MDRD rovnice ovšem zahrnovala pouze pacienty s chronickým onemocněním ledvin a měla i další nevýhody.
Proto byla stejnými autory snaha vytvořit rovnici novou, která bude použitelná i pro zdravou populaci.
Výsledkem byla v roce 2009 rovnice CKD-EPI. Rovnice CKD-EPI poskytuje výsledky nejbližší reálné GF a je
doporučené ji v současnosti preferovat před rovnicí MDRD. Tyto metody poskytují pravdivější odhad GF než Skr nebo metoda Cockcroftova a Gaultova. Obecně je eGF pomocí rovnice MDRD a CKD-EPI ze sérového kreatininu doporučována jako základní metoda. Tyto metody nelze použít pro odhad GF u nestabilizovaných pacientů.
Odhad GF pomocí vzorců MDRD a CKD-EPI není vhodné používat u dětí a těhotných (www.cskb.cz).

Další informace: