Antitrombin III v plazmě
Antitrombin (anti-Xa aktivita) (P; Relativní arbitrární aktivita [1] abs. spektrofot. kin.)


Synonyma: AT III v plazmě Zkratka: P_A3/1
Lokální kód: 549 Kód NČLP: 16166
Kód VZP rutina: 96813 Kód VZP statim:

Princip stanovení: Spektrofotometrie (chromogenní substrát)
Odebíraný materiál: Krev
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou - citrát sodný 1+9
Odebírané množství: 3 ml
Dostupnost rutinní: Denně Odezva: Do 5 hodin od doručení materiálu
Dostupnost statim: Denně Odezva: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k dostupnosti a odezvě: V případě vitální indikace je odezva 1 hodina.

Pokyny k preanalytické úpravě vzorků: Po odběru vzorku musí následovat šetrné promíchání kreve ve zkumavce s citrátem a je třeba zajistit co nejrychlejší transport do laboratoře. Po centrifugaci vzorku se získá plazma chudá na trombocyty, ze které se provádí vlastní vyšetření.
Jiné vlily: Spektrofotometrické stanovení Antitrombinu III pomocí FXa není ovlivněno hladinou Heparin-kofaktoru II. Může být ovlivněno ikteritou plazmy.
Pokyny k transportu: Po odběru je nutný okamžitý transport do laboratoře (nejdéle do 2 hodin od odběru). Teplota nesmí klesnout pod 15°C a nesmí překročit 25 °C.

Pokyny k odběru vzorku: Odběr je nutno provádět s nejkratším možným zatažením paže (do 1 min) a použít jehlu doporučeného průměru 0,7-1 mm. Zkumavka nesmí být odebírána jako první. Laboratoř přijímá pouze odběry provedené po rysku (akceptována je odchylka ± 10%). Při nedodržení těchto podmínek je odebraná krev v nesprávném poměru s kapalným antikoagulanciem (3,2% citrát sodný) a laboratoř nemůže výsledky zaručit. V případě podstatných odchylek HCT, se doporučuje změnit množství antikoagulancia v závislosti na HCT.
Odebrané množství závisí na použitém odběrovém systému (MONOVETTE: zelený uzávěr, DISPOLAB: sv. modrý uzávěr (pro děti), VACUTEST: modrý uzávěr).

Stabilita vzorku (dle výrobce):
Stabilita při 20-25°C: 4 Hodina
Stabilita při 4-8°C: 24 Hodina
Stabilita při -20°C: 30 Hodina
Stabilita při -70°C:
Poznámka ke stabilitě: Stabilita při 18- 25 °C je uvedena v primární zkumavce. Pro uchovávání při teplotě nižší než 15°C je nutno plazmu separovat do sekundární zkumavky.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 4T 0,40 0,90 1 L
4T 6R 0,80 1,40 1 L
6R 11R 0,90 1,30 1 L
11R 16R 0,75 1,35 1 L
16R 99R+ 0,80 1,20 1 L


Doplňující klinické informace:
Antitrombin je fyziologický inhibitor inaktivující trombin a faktor Xa. Snížené množství AT bývá při jeho nízké produkci v játrech, při zvýšené spotřebě při intravaskulárních trombózách nebo při nefrotickém syndromu. Je indikátorem poruchy jaterní buňky a diseminované intravaskulární koagulace (DIC). Při nízkých hodnotách AT není antikoagulační léčba heparinem úspěšná. Hladina AT u mužů klesá s věkem, u žen po menopauze je nižší než u mužů. Děti do půl roku života mají sníženou hladinu, poté hladina AT dosáhne normálních hodnot.

Autorské poznámky:

Další informace:

OSN-SAbstraktOSN-E

Antitrombin (AT) je jednořetězcový alfa-2-glykoprotein, o molekulové váze 62 000 Da. Gen pro jeho syntézu je uložen na chromozomu 1. Patří mezi inhibitory proteáz a je základním inhibitorem aktivovaných koagulačních faktorů. Patří mezi negativní reaktanty akutní fáze zánětu.

 

OSN-SFyziologická, patologická roleOSN-E

Antitrombin je základním inhibitorem koagulačního systému. Vyvázáním aktivovaných faktorů (nejvíce IIa, Xa, méně IXa, XIa, XIIa, kalikrein) zpomaluje rychlost koagulace. Základním předpokladem správné funkce je jeho dostatečná hladina a správná chemická struktura aktivních center.

Deficit antitrombinu I typu – pokles hladiny (nízká aktivita i hladina antigenu):

  • nejčastěji pokles mechanismem konzumpce při aktivaci koagulace (DIC), spotřebovává se i při terapii heparinem
  • při sepsích je AT jednak spotřebován při aktivaci koagulace, jednak je štěpen elastázami neutrofilů. Role antitrombinu je zde významnější než jen jako koagulačního inhibitoru. AT zvyšuje uvolňování prostacyklinu I2 (PGI2) z endotelií a redukuje orgánové poškození indukované uvolněním cytokinů.
  • snížená syntéza při jaterních onemocněních
  • zvýšené ztráty při nefrotickém sy
  • vrozený deficit (asi 0,02% populace)
  • léčba estrogeny

Deficit antitrombinu II typu – funkční defekt (nízká funkční aktivita při normální hladině antigenu):

  • defekt v RS – porucha schopnosti vázat aktivované faktory
  • defekt HBS – dysfunkční vazba heparinu
  • pleiotropní defekt (RS i HBS) – kombinovaná vada

 

OSN-SPůvod, zdroj, vývojOSN-E

Antitrombin je syntetizován převážně v játrech, menší měrou v endoteliích. K jeho syntéze není nutná přítomnost K vitaminu.

 

OSN-SOrgánová, tkáňová lokalizaceOSN-E

Je přítomen v plazmě i v mimo cévy ve tkáních. Hladiny jsou v obou systémech v rovnováze.

Normální aktivita v plazmě dospělých je 0,8 – 1,2 (80 – 120%). U novorozenců je nižší  0,5 – 0,7 (50 – 70%). Tato nižší aktivita je kompenzována vyšší hladinou alfa-2-makroglobulinu. Aktivita kritická z hlediska trombofilie je 0,5 (50%), u těhotných již 0,8 (80%).

 

OSN-SBiologický poločas, doba přežíváníOSN-E

Poločas v plazmě je 45 – 60 hodin bez přítomnosti heparinu. Heparin zvyšuje obrat a zkrátí poločas na 37 hodin.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

http://www.enclabmed.cz/